Štúdium
Študijný program ANDRAGOGICKA

Garant študijného programu:
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

Spolugaranti študijného programu pre doktorandský stupeň:
doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.
prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

Formy štúdia: interná, externá


BAKALÁRSKY STUPEŇ

Profil absolventa:
Študijný program Andragogika (1. stupeň) poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Absolventi ovládajú základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologickej a sociologickej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostané nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.

Teoretické vedomosti:
Absolvent andragogiky (1. stupeň):
- získa a pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých;
- vie aplikovať základné poznatky psychológie, sociológie, práva a manažmentu pri riešení problémov edukácie dospelých;
- osvojí si základné pojmy didaktickej teórie, vie analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem učenia (sa) dospelého človeka;
- pochopí rôznorodosť výchovných vplyvov na človeka a systém metód a prostriedkov výchovného pôsobenia.

Praktické schopnosti:
Absolvent andragogiky (1. stupeň) je schopný:
- diagnostikovať edukačné potreby dospelých v oblasti profesijnej, kultúrnej a najmä sociálnej andragogiky;
- efektívne riešiť praktické problémy andragogického charakteru s akcentom na sociálnu oblasť;
- aplikovať poznatky andragogického štúdia pri spolutvorbe projektov a metodiky edukačných podujatí;
- spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých i ďalšie nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:
Absolvent andragogiky (1. stupeň) je schopný:
- sústavne sa rozvíjať v súlade s vývojovými trendmi vo svojom odbore;
- interpretovať a chápať vedecké texty z oblasti andragogiky;
- prezentovať výsledky svojej práce ako i práce tímu na verejnosti;
- kooperovať so spolupracovníkmi i s cieľovou skupinou odborného pôsobenia;
- plánovať kariérový rast a ďalší rozvoj svojej osobnosti.

Absolventi majú predpoklady pokračovať v magisterskom stupni štúdia odboru Andragogika.


MAGISTERSKÝ STUPEŇ

Profil absolventa:
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Andragogika dokážu porozumieť vývojovým, systémovým, metodickým, legislatívnym a inštitucionálnym základom edukácie dospelých, orientovať sa v andragogickej vede. Vedia využívať poznatky psychologických a sociologických vedných disciplín pri riešení problémov edukácie dospelých, dokážu kriticky zhodnotiť andragogickú prax a inovovať ju. Majú spôsobilosť plánovať, organizovať, riadiť a v praxi realizovať ďalšie vzdelávanie, sociálno-výchovnú starostlivosť o dospelých a kultúrno-výchovnú prácu s dospelými. Vedia identifikovať cieľové skupiny andragogiky a vzdelávacie potreby dospelých, intervenovať do problémových situácií dospelých, poskytovať im poradenstvo, prevenciu a terapiu. V praxi dokážu uplatňovať zásady a metodiku personálneho a projektového manažmentu. Majú schopnosť spájať teóriu s praxou a nadobudnuté poznatky využívať v terénnej, ambulantnej a/alebo rezidenciálnej praxi.

Teoretické vedomosti:
Absolvent študijného programu Andragogika (2. stupeň štúdia):
- je schopný samostatne analyzovať problémy andragogickej teórie, profesie a praxe;
- pozná a vie ďalej identifikovať cieľové skupiny andragogiky;
- dokáže konštruktívne zhodnotiť andragogickú prax, navrhnúť strategicko-koncepčné zmeny a navrhnuté inovácie edukácie dospelých tiež funkčne implementovať do terénnej, ambulantnej a/alebo inštitucionálnej praxe;
- vie sa orientovať v andragogickej problematike v medzinárodných súvislostiach;
- vie uplatniť základné výskumné metódy, postupy a procedúry pri vedeckom poznávaní, interpretovaní, vyhodnocovaní a experimentálnom pretváraní edukačnej reality dospelých;
- pozná koncept socializačného, kultúrneho, výchovného a didaktického procesu v širších súvislostiach;
- pozná legislatívne zázemie ďalšieho vzdelávania, celoživotného vzdelávania, sociálno-edukačnej starostlivosti a kultúrno-výchovnej práce s akcentom na dospelých;
- pozná princípy tvorby, projektovania a modifikácie edukačného prostredia pre príslušné vekové kategórie (t. j. pre dospelých v produktívnom veku a pre seniorov).

Praktické schopnosti:
Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu Andragogika je schopný:
- koncepčne, manažérsky a metodicky pracovať v oblasti edukácie dospelých;
- plánovať, organizovať a riadiť ďalšie vzdelávanie, kultúrno-výchovnú prácu a sociálno-výchovnú starostlivosť vo vzťahu k dospelým;
- efektívne projektovať a aplikovať metodiku edukácie dospelých, ako aj poradenskú, preventívnu, intervenčnú a terapeutickú činnosť zameranú na dospelých;
- aplikovať v praxi princípy a metodiku personálneho a projektového manažmentu;
- metodicky spracovať a v praxi realizovať konkrétne (sociálno- a/alebo kultúrno-)edukačné programy;
- tvorivo riešiť edukačné problémy v subsystéme profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky;
- komunikovať svoje poznanie na úrovni príslušnej komunity.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:
Absolvent 2. stupňa štúdia študijného programu Andragogika je schopný:
- permanentne sa rozvíjať v súlade s vývojovými trendmi vo svojom odbore;
- efektívne pracovať v tíme, manažovať pracovné tímy a uplatňovať metódy sebariadenia a sebarozvoja;
- uplatňovať profesionálny a etický prístup k svojej práci.

Absolventi majú predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu odboru Andragogika.


DOKTORANDSKÝ STUPEŇ

Profil absolventa:
Doktorandský študijný program Andragogika nadväzuje na bakalársky a magisterský študijný program Andragogika. Študijný program akceptuje súčasnú integráciu vedecko-výskumných poznatkov do odboru andragogika.
Absolvent doktorandského študijného programu Andragogika nadobudne predpoklady tvorivo rozvíjať zákonitosti edukácie dospelých, kultúrno-osvetovej práce s dospelými a sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých, schopnosť analyzovať minulé, súčasné a perspektívne úlohy andragogickej vedy a zaujímať k nim kritické stanovisko. Absolvent pozná metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný tvorivo riešiť problémy andragogickej vedy a jej vedných disciplín (subsystémov), a tak rozvíjať vedný odbor. Absolvent má tiež manažérsko-organizačné zručnosti potrebné pri organizovaní a realizácii vedecko-výskumných podujatí (organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí, odborné vedenie a posudzovanie záverečných prác a pod.) a akcií (základný a aplikovaný výskum, projektová činnosť a i.).

Rozsah vedomostí a zručností absolventa doktorandského študijného programu Andragogika:

Teoretické vedomosti:
- pozná širšie historicko-filozofické, psychologické a sociálne súvislosti edukácie dospelých, - pozná metodológiu vedeckej práce, kvantitatívny verzus kvalitatívny prístup k skúmaniu andragogických javov, - pozná matematicko-štatistické prístupy k vyhodnocovaniu kvantitatívnych výskumných zistení, - ovláda svetové edukačné systémy s akcentom na edukáciu dospelých, - je znalý nových trendov v profesijnej andragogike, kultúrno-osvetovej andragogike, sociálnej andragogike a geragogike (s ohľadom na jeho špecializáciu), - ovláda teoretické modely andragogiky ako vedy a vysokoškolskej edukácie, - pozná zásady prezentovania výsledkov odbornej a vedecko-výskumnej práce, ovláda a uplatňuje etiku vedeckej práce.

Praktické schopnosti:
- vie projektovať a riešiť vlastný výskumný zámer, - je schopný skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu, - je schopný prezentovať výsledky výskumu na domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách, - vyvíja vlastnú edukačnú aktivitu.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:
- je schopný permanentného vzdelávania v odbore a v príbuzných odboroch, - je schopný vyhľadávať najnovšie vedecké informácie v knižných a online fondoch, - je schopný kooperovať ako člen výskumného tímu a výskumné tímy tiež kreovať a viesť, - podieľa sa na príprave odborných a vedeckých podujatí, - je spôsobilý interdisciplinárnej, medziodborovej spolupráce v regionálnom i medzinárodnom kontexte.