HISTÓRIA


História Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre súvisí so vznikom prvých katedier pri založení bývalej Pedagogickej fakulty v Nitre v roku 1959. Odvtedy prešla kvalitatívnym a kvantitatívnym vývinom do podoby akú má v súčasnosti. Za viac ako 40 rokov sa vyprofilovala ako vysokoškolské pracovisko s kvalitným vedecko–výskumným a pedagogickým potenciálom, ktoré má svoje miesto v pedagogickej verejnosti na Slovensku. Hlavné aktivity katedry sa prezentujú v oblastiach: vzdelávacia činnosť, vedecko–výskumná a publikačná činnosť, medzinárodná kooperácia, odborný profil pedagogických pracovníkov katedry.

KPg je pracoviskom s celouniverzitným pôsobením. Svoje poslanie plní v oblasti vzdelávania a výskumu v širokom spektre pedagogických disciplín. Ako jediná katedra pedagogiky na Slovensku si zachovala kompaktný charakter, t.j. nerealizovala vonkajšiu diferenciáciu na špecifické pedagogické pracoviská, ale je vnútorne diferencovaná na oddelenia.

Najstarším oddelením je oddelenie Učiteľstva pre I. st. ZŠ, ďalej je tu oddelenie pre štúdium odboru pedagogika, oddelenie pre štúdium všeobecnovzdelávacieho základu učiteľských odborov štúdia na UKF a oddelenie pedagogickej praxe. V súčasnosti sa začína budovať na KPg oddelenie predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Medzi popredné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik Pedagogického Inštitútu v roku 1959 bol Dr. Varga, ktorý bol bývalým riaditeľom Strednej pedagogickej školy a práve on vypracoval pôvodný model PgI, kde bolo vytvorené aj Maďarské oddelenie pôvodne existujúce v Trnave. V neskoršom období sa stal zástupcom riaditeľa PgI. Prvým riaditeľom bol prof. Jozef Pastier, CSc., ktorý bol aj prvým dekanom PF a dekanom PF po roku 1989.

V roku 1973 boli zlúčené katedry: Katedra pedagogiky elementárnych tried a ZŠ s Katedrou pedagogiky pre vzdelávanie učiteľov ročníkov 6.-9. ZŠ a s Katedrou psychológie pod jednu Katedru Pedagogiky, ktorá sa naďalej formuje aj v súčasnosti.

Mnohí z pedagógov boli zapojení vo výskumných úlohách KPg ako napr.: J. Bilčíková, K.Jarábek (†), D. Kulacs (†), J. Seberényiová (†), Š. Milo (†) spolu 18 pedagogických pracovníkov. Išlo najmä o úlohy spojené so skvalitňovaním vzdelávania žiakov a učiteľov v elementárnych triedach základných škôl. V tomto okruhu riešenia problémov sa podieľali aj napr.: PhDr. Júlia Bilčíková, CSc., úloha č. VIII-4-3/2: „Organizačné formy vyučovania a výchovy v roč. 1.-5. ZDŠ na málotriednych školách“ – obhájená v r. 1976. Doc. PhDr. Karol Jarábek, CSc.: VÚ č. X-17-1/6 „Otázky prechodu žiakov z 5. do 6. ročníka ZDŠ“. , VÚ č. VII-3-1 „Pedagogická zložka PGŠ učiteľov 1. – 5. ročníka ZDŠ obhájená v r. 1975. PhDr. Štefan Milo, CSc.: VÚ č. X-17-1/6- „Vzdelávanie učiteľov NŠ v rokoch I. ČSR so zreteľom na Slovensko“ - obhájená v r. 1973, VÚ č.75-01-9 „Vývoj slovenského základného školstva v rokoch 1868-1918 – PhDr. J. Struhár (†) – obhájená 1975. Doc. PhDr. K. Navrátilová, CSc.: VÚ RŠ-IV-01-03/02: Výchovný potenciál vlastivedy a prírodovedy v 3. a 4. ročníku ZŠ, možnosti jeho využitia, obhájená 1978.

Na riešení úloh rezortného plánu výskumu sa podieľalo 11 pracovníkov. Napr.: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. - hlavný koordinátor úlohy RŠ-II-03 – „Zdokonaľovanie učebných metód a organizačných foriem vyučovania na ZŠ a SŠ. Do riešenia čiastkových úloh boli zapojení takmer všetci pedagógovia Katedry pedagogiky, ale i pedagogickí pracovníci iných katedier PF v Nitre a ŠPÚ. Úloha bola obhájená v roku 1990.

Z hľadiska kontinuity vedeckej a organizačnej práce spomenieme i bývalých vedúcich Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre od roku 1959: doc. PhDr. Augustín Varga (†) (1959 - 1964), doc. PhDr. Viliam Haas, CSc. (†), (1964 - 1970), prof. PhDr. J. Perhács, CSc. (Kat. pg. NŠ 1970 -1973, 1973 – prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.), doc. PhDr. Ernest Baráth, CSc. (†) (Kat. pg. a ps. 1973-1975), doc. PhDr. Gustáv Valkovič, CSc. (1975-1980) (†1980), prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (1980-1989), doc. PhDr. Pavol Masarik, CSc. (1990-1996), doc. PhDr. Ján Horák, CSc. (1997), prof. PhDr. P.Seidler, CSc. (1998-2006), prof. PhDr. V. Kurincová, CSc. (2006-2008).

Zložitosť prípravy budúcich pedagógov spočíva predovšetkým v hľadaním optimalizácie ich prípravy. Retrospektívny pohľad nás napĺňa istým optimizmom k čomu prispievajú dosahované výsledky katedry vo výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, ale aj v ostatnej činnosti. Pravda, boli by sme zlým pracoviskom ak by sme sa uspokojili s dosahovanými výsledkami, a preto pre najbližšie roky máme ďalšie zámery a plány, ktoré by mali viesť k ďalšiemu rozvoju katedry, no najmä k ďalšiemu skvalitneniu prípravy budúcich učiteľov. Z nich len veľmi v krátkosti spomenieme: využiť pozitíva kreditového systému štúdia pre dotváranie profilu absolventa tak, aby bol uplatniteľný nielen u nás, ale aj v krajinách EÚ, rozvinúť ŠVOUČ tak, aby študenti už počas štúdia skúmali a riešili aktuálne otázky súčasnej školy a mládeže, a tak sa pripravovali na budúcu prácu. Permanentná inovácia obsahu predmetov vyučovaných katedrou, ale aj vyučovacích metód a foriem musia viesť k tomu, aby sa pedagogika a pedagogické otázky stali nielen samozrejmou súčasťou štúdia každého študenta, ale aj predmetom jeho záujmu.

Vedecko – výskumná a publikačná činnosť

Moderné a tvorivé vzdelávanie vysokoškolských študentov je nemysliteľné bez toho, aby vysokoškolskí učitelia neboli zapojení do riešenia aktuálnych vedeckovýskumných problémov. Za roky existencie katedry bolo riešených mnoho výskumných úloh, ktoré mali celoštátny význam. Osobitným prínosom boli výskumné úlohy riešené v spolupráci s vedeckými pracoviskami v Prahe a Brne. Táto spolupráca vyústila do odborného a vedeckého rastu pracovníkov katedry pedagogiky.

Špecifiká vedeckej činnosti katedry je možné rozdeliť do viacerých období. Úlohy boli determinované spoločenskými požiadavkami a samozrejme niesli aj pečať individuálnych preferencií jednotlivých vedeckých pracovníkov katedry. Kým v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch boli výskumné úlohy skôr individuálneho charakteru, v ďalších rokoch sa úlohy riešili skôr tímovo.

Obdobie po roku 1990 nadviazalo na pozitíva z predchádzajúcich rokov. Členovia katedry sa aj v nových zmenených podmienkach tvorivo zapojili do riešenia výskumných úloh. Zamerali sa na riešenie tých oblastí, ktoré si vyžadovala transformácia školstva. Výskumnú úlohu C-4-IV na tému: „Učiteľ a jeho príprava pre školu v budúcnosti“ riešili pod vedením zodpovednej riešiteľky doc. PhDr. K. Navrátilovej, CSc. viacerí pracovníci katedry (D. Kulacs, J. Szeberényiová, G. Porubská, P. Masarik, P. Seidler, E. Petlák, A. Gogová, V. Kurincová, A. Masariková, Š. Kročková, J. Ivanovičová, A. Osúch (†) a J. Horák). Výskumná úloha bola obhájená v roku 1993. V tejto výskumnej úlohe pokračovali riešitelia aj v nasledujúcom období (1994 – 1996). Výstupom riešenia je publikácia „Učiteľ a jeho príprava pre školu budúcnosti“ (Navrátilová,K. a kol., 1994). Okrem spomínaných výskumných otázok sa pracovníci katedry zamerali i na riešenie problémov celoživotného vzdelávania učiteľov. V rámci výskumnej úlohy CGA 30/94 riešili K. Navrátilová, P. Masarik, G. Porubská a iní (iné pracoviská) problémy Ďalšieho vzdelávania pedagógov – rozvoj doktorandského štúdia v odbore pedagogika so zameraním na didaktickú technológiu a informatiku. I keď sa problematika riešila na „objednávku“ iného pracoviska PF UKF i tak možno konštatovať výrazný podiel katedry na formovaní doktorandského štúdia vtedajšieho ÚDT v Nitre.

V rámci VEGA bola riešená výskumná úloha „Úloha školy, rodiny a mimoškolských zariadení v procese primárnej prevencie drogových a iných závislostí“. Zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. P. Masarik, CSc. s tímom spoluriešiteľov (A. Masariková, P. Seidler, A. Wiegerová) obhájil úlohu vydaním monografie „Prevencia a protidrogová výchova“ (UKF Nitra, 2000). V rámci Tempus Jen – 02423SQ – 94 na tému „Zrakovo postihnutí žiaci v podmienkach ZŠ a SŠ bol zapojený do riešenia doc. PhDr. P. Seidler, CSc. Výsledkom skúmania je monografia „Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku“ (Požár, L. a kol., 1996).

V poslednom období sa na katedre riešili dve výskumné úlohy. V prvej tím riešiteľov pod vedením P. Masarika (A, Masariková, J. Ivanovičová) sa zaoberá otázkou „Program prípravy rodičov na účinnú primárnu prevenciu drogových a iných závislostí“. Táto, už viac rokov riešená výskumná otázka je veľmi zaujímavá a výsledky sa prezentujú najmä na vedeckých konferenciách u nás i zahraničí. Druhá výskumná otázka je riešená v rámci výskumnej úlohy „Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti v školských zariadeniach“. Výskumnú úlohu pod vedením E. Petláka riešia ďalší pracovníci katedry (G. Porubská, V. Kurincová, A. Gogová, Š. Kročková, A. Klimentová, J. Komora, T. Slezáková, P. Seidler). To, že katedra sa prezentuje výsledkami svojich vedeckých bádaní a členovia katedry publikujú výsledky svojich skúmaní sa prejavilo aj v tom, že katedre bol schválený grant na výskumnú úlohu v rámci VEGA so začiatkom riešenia v roku 2003.

V súčasnosti je katedra pedagogiky zapojená do pojektov:

- KEGA „Edukačný proces s rozvojovým a inovatívnym aspektom ako prevencia voči negatívnym javom“
- VEGA „Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti v školských zariadeniach“
- KEGA „Ďalšie vzdelávanie učiteľov národnostných menšín“
- VEGA „Teoretické základy rozvíjania andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky v podmienkach spoločenskej praxe výchovy a vzdelávania dospelých“
- VEGA „Dejiny najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819 – 1945)“
- VEGA „Pedagogicko-didaktické požiadavky na motiváciu žiakov do učebnej činnosti“
- VEGA „CESTY K INKLÚZII Východiská inkluzívnej pedagogiky a ich implementácia v pedagogickej praxi v kontexte novodobých trendov edukácie“
- KEGA „ Edukačný proces s rozvojovým a inovatívnym aspektom so zreteľom na nový model regionálnej výchovy vo vzťahu ku globalizácii“
- KEGA "Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania"
- KEGA "Učebnica hudby na 1. stupni základnej školy ako prostriedok inovatívnych prístupov rozvíjania hudobných kompetencií"
- VEGA "Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach"
- VEGA "Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole"
- KEGA "Budovanie inkluzívneho prostredia v podmienkach vysokej školy"
- KEGA "Neuropedagogika a neurodidaktika ako nové prístupy k vyučovaniu"
- VEGA "Inovácia profesijných kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov"

V snahe byť v kontakte s praxou a dianím v rezorte školstva členovia katedry vyvinuli úsilie, aby boli zapojení do rôznych aktivít aj mimo fakulty, resp. k tejto spolupráci boli prizvaní príslušnými pracoviskami a organizáciami. Z bohatej činnosti uvádzame nasledovné.

V komisiách ministerstva školstva SR pri tvorbe koncepčných materiálov pre ŠPU (Phare – V. Kurincová, P. Seidler; komisia tvorby vyhlášky pre nadané deti – G. Porubská, P. Seidler). V rámci ŠPÚ aktívne pracoval E. Petlák. V ďalších komisiách a orgánoch štátnej správy pracovali K. Navrátilová, J. Horák, Š. Kročková, A. Gogová a ďalší. Pracovníci katedry boli a sú členmi redakčných rád pedagogických časopisov: V. Kurincová – Pedagogická revue, E. Petlák – Naša škola, Komenský, K. Navrátilová – Naša škola, G. Porubská – Technológia vzdelávania.

Prezentácia výsledkov vedeckého skúmania sa realizuje jednak písomnou formou (publikované monografie, vedecké príspevky v zborníkoch a časopisoch), a aj vystúpeniami na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Pedagogickej, ale aj širšej učiteľskej verejnosti sú známe pedagogické konferencie, ktoré sú pravidelne organizované a z ktorých sú vydávané zborníky. Nielen známe konferencie konané do roku 1990 (napr. Nové prúdy v pedagogike – 1963, Metodika vyučovania pomocou vyučovacích strojov – 1967, Výchova školopovinnej mládeže – 1975 a pod.), ale hlavne séria konferencií konaných systematicky od roku 1996 prezentuje výsledky práce pedagógov katedry. Pedagogické konferencie I. – VI. ukázali, že záujem širokej pedagogickej verejnosti zo Slovenska i zahraničia existuje a konferencie majú svoje opodstatnenie. Z každej konferencie bol vydaný zborník príspevkov, viaceré konferencie boli s medzinárodnou účasťou. Konferencie sú známe, ale i tak chceme prezentovať aspoň niektoré. V roku 1997 sa konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v Mojmírovciach na tému „Premeny výchovy v škole a rodine“; v roku 1998 konferencia „Slovné hodnotenie a diferencované vyučovanie“; v roku 1999 boli dve konferencie, jedna z nich sa konala pri príležitosti 40. výročia založenia PF UKF na tému „Za vyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a prestíž učiteľa“; v roku 2001 medzinárodná konferencia VI. „Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia“. Z každej konferencie bol vydaný zborník príspevkov, takže nielen účastníci, ale i ostatná učiteľská verejnosť bola informovaná o najnovších výsledkoch skúmania pracovníkov Katedry pedagogiky.

Výsledky svojej výskumnej činnosti prezentuje katedra aj prostredníctvom monografií, vedeckých príspevkoch v pedagogických časopisoch a iných periodikách. Z množstva prác je potrebné vyzdvihnúť práce v oblasti didaktiky, napr. G.Valkoviča a K.Jarábka, ktorí sa zapísali do didaktiky svojou publikáciu o didaktike. Odbornej verejnosti a učiteľom sú známe viaceré didaktické práce R. Štepanoviča, najmä o skúšaní žiakov. Ešte aj dnes je študentmi hľadaná kniha J. Bilčíkovej o tvorivosti vo vyučovaní. Na tieto práce nadviazali práce E. Petláka z didaktiky, D. Kulacsa taktiež z didaktiky so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským, práce z rodinnej výchovy V. Kurincovej, diferenciácia G. Porubskej, špeciálna pedagogika P. Seidlera, mimoškolskej pedagogiky A. Masarikovej, pedeutológie P. Masarika, K. Navrátilovej, J. Ivanovičovej, sociológie výchovy a teórie výchovy A. Gogovej a Š. Kročkovej. V zahraničí pracovníci katedry publikovali svoje príspevky najmä v partnerskej Vysokej škole pedagogickej vo Freiburgu. Jahrbuch v roku 1996 – 1998.

Medzinárodná kooperácia

Z hľadiska zvyšovania pedagogických kompetencií učiteľov KPg a hľadania inovatívnych foriem vysokoškolskej prípravy budúcich odborníkov v edukačnej sfére, pozitívnu úlohu zohrali a i stále zohrávajú rôzne druhy pedagogických praxí, exkurzie, či študijné alebo prezentačné pobyty v zahraničí. Katedra pedagogiky v tomto smere vždy spolupracovala s pedagogickými pracoviskami v iných krajinách. Do roku 1989 existovala odborná spolupráca pedagógov s kolegami z partnerských inštitúcií najmä v Poľsku (Krakow), Maďarsku (Szeged), Nemecku (Güstrow) a v bývalom ZSSR (Kyjev, Lipeck).

Nové podmienky pre medzinárodnú spoluprácu a participáciu na zahraničných projektoch sa na KPg vytvorili po roku 1989. Katedra sa prostredníctvom svojich členov (V. Kurincová, A. Gogová, A. Klimentová, A. Masariková, G. Porubská) zapojila do rôznych aktivít cez známe európske projekty ako Tempus, Socrates, Comenius, či asociácie pre medzinárodnú spoluprácu ako napr. ATEE (Európska asociácia pre učiteľské vzdelávanie), CEP (medzinárodná vzdelávacia organizácia podporujúca najmä transformáciu katedier spoločenských vied vysokých škôl strednej a východnej Európy) a FICE. Okrem toho sa pedagógovia a študenti katedry zúčastňovali aktivít organizovaných projektmi Zmena a Orava, ktoré boli zamerané najmä na implementáciu metodických inovácií na I. st. ZŠ. Účasť vo vymenovaných projektoch umožnila, že KPg a jej práca mohla byť prezentovaná a zviditeľnená na niektorých pracoviskách v Írsku, Portugalsku, Anglicku, Fínsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, v Rusku, Škótsku a v Islande.

Za ostatných 10 rokov osobitnú odbornú hodnotu získali aktivity realizované na základe bilaterálnych dohôd medzi PF UKF a vysokoškolskými inštitúciami pripravujúcimi budúcich učiteľov v Nemecku (PH Freiburg) a v Belgicku (KH Leuven) kde mala KPg z poverenia vedenia univerzity dominantnú úlohu.

V poslednej dobe Katedra pedagogiky veľmi úzko spolupracuje so Sliezskou univerzitou v Katowiciach (Poľsko), s ktorej členmi sa spolupodieľa na riešení niekoľkych vedecko-výskumných projektov.

Intenzívna spolupráca prebiehala na úrovni učiteľských a študentských mobilít (pedagogická prax, krátke študijné pobyty, výmena pedagogických skúseností na spoločných konferenciách a seminároch), ale rezultovala aj v spoločnej publikačnej činnosti.

Zapojenie sa do medzinárodných projektov potvrdzuje, že kolektív Katedry pedagogiky je otvorený a vnímavý ku všetkému novému a má úprimnú snahu v praxi napĺňať ideu európskej dimenzie vo vzdelávaní. To sa napokon prejavuje aj v tom, že katedra zabezpečuje podľa potreby i výučbu pedagogických disciplín v anglickom jazyku pre zahraničných študentov na UKF. Očakáva sa, že transformácia vysokého školstva a nové trendy organizačného a obsahového charakteru požiadavky medzinárodnej kooperácie ešte zvýraznia a KPg ich dokáže kompetentne zvládnuť.

Pedagogický a odborný profil pracovníkov KPg

Pri retrospektívnom pohľade chceme spomenúť aj tých kolegov, ktorí už na katedre nepracujú, no ich práca výrazne poznačila vývin katedry a ich publikácie a mená dosť často rezonujú pri analýzach práce katedry. Vo viacerých prípadoch to boli práve oni, ktorí kládli nielen základy súčasnej katedry, ale v mnohom sa zapísali aj do našej slovenskej pedagogiky. Zvlášť spomenieme prof. Ing. Jozefa Pastiera, CSc. (prvého dekana PF a dekana PF po roku 1989), ktorý sa zaoberal otázkami riadenia a ekonomiky školstva, Do hostórie katedry pedagogiky patrí doc. PhDr. Viliam Haas, CSc., ktorý bol vedúcim Katedry pedagogiky 1. stupňa ZŠ a rozpracúval otázky vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ. S históriou katedry bude vždy spájané meno doc. PhDr. Gustáva Valkoviča, CSc., ktorý bol viac rokov vedúcim katedry a významný podiel mal na rozvoji výskumných aktivít katedry. Doc. PhDr. Karol Jarábek, CSc. vyučoval didaktiku a zaoberal sa otázkami ďalšieho vzdelávania učiteľov, bol spoluautorom viacerých monografií. PhDr. Júlia Bilčíková, CSc. je spoluatorkou všeobecnej didaktiky, ktorú napísali G. Valkovič a K. Jarábek. Okrem toho sa zaoberala otázkami aktivity žiakov vo vyučovaní. PhDr. Judita Szeberényiová, CSc., je autorku a spoluautorku mnohých učebných textov a učebníc pre stredné školy. PhDr. Ján Struhár (†), CSc., známy historik a autor textu o tvorbe diplomovej práce, sa do dejín katedry zapísal aj ako zanietený pedagóg pre otázky 1. stupňa ZŠ. PhDr. Štefan Milo, CSc.(†), historik a autor publikácie o dejinách regionálneho školstva, sa do histórie katedry zapísal aj ako organizátor viacerých podujatí a konferencií katedry. PhDr. Alojz Osúch (†), sa zaoberal otázkami pedagogiky voľného času a je autorom viacerých metodických textov pre organizáciu voľného času. Doc. Ing. Jozef Šiška, ktorý sa venoval otázkam pedagogickej praxe. Otázky pedagogickej komunikácie bolo v centre pozornosti PhDr. Jána Dekana, ktorý spracoval viacero článkov a monografiu z tejto oblasti. PhDr. Ladislav Barčák, CSc. (†), ktorý sa zaoberal otázkami metodológie pedagogiky a mnohých ďalších. Podstatnou mierou sa na rozvoji katedry podieľal doc. PhDr. Dezider Kulacs, CSc. (†). Vyučoval všeobecnú didaktiku, dejiny pedagogiky a didaktiku začiatočného čítania a písania. Vyučoval hlavne v odbore štúdia učiteľstva I. st. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Doc. PhDr. Katarína Navrátilová, CSc. významná didaktička, zásluhou ktorej sa rozvíjala i rozvíja najmä didaktika elementárnych reálií. V posledných rokoch pracovať na katedre skončili doc. PhDr. P. Masarik, CSc., doc. PhDr. A. Masariková, CSc., doc. PhDr. J. Horák, CSc., PhDr. Š. Kročková, CSc., PhDr. A. Gogová, CSc., prof. PhDr. E. Petlák, CSc., prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc. a prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., Dr.h.c.

Vedúci Katedry pedagogiky PF UKF:

doc. PhDr. A. Varga (†) 1959 - 1964
doc. PhDr. V. Haas, CSc. (†) 1964 - 1970
doc. PhDr. J. Perhács, CSc. 1970 - 1973
doc. PhDr. E. Baráth, CSc. (†) 1973 - 1975
doc. PhDr. G. Valkovič, CSc. (†) 1975 - 1980
doc. PhDr. E. Petlák, CSc. 1980 - 1989
doc. PhDr. P. Masarik, CSc. 1990 – 1996
doc. PhDr. J. Horák, CSc. 1997
prof. PhDr. P. Seidler, CSc. 1998 - 2006
prof. PhDr. V. Kurincová, CSc. 2006 - 2014
prof. PhDr. G. Petrová, CSc. 2014 - doteraz