doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.

doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.

e-mail: lfenyvesiova@ukf.sk

Vyučuje:
 • Teória vyučovania /aktivizujúce vyučovacie metódy/
 • Psychohygiena výchovného procesu
 • Výchovné a psychologické poradenstvo
 • Sociálno-pedagogický výcvik
 • Seminár k tvorbe záverečnej práce
 • Teoretické základy pedagogiky
 • Pedagogika hry


 • Stručný profesijný životopis:

  Vzdelanie:
  Vysokoškolské štúdium v odbore Pedagogika - Psychológia ukončila na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre v roku 1999. V roku 2003 obhájila rigoróznu prácu. Vedecko-akademickú hodnosť PhD. z oboru Pedagogika získala v roku 2005 po obhájení dizertačnej práce na tému: Interakčný štýl učiteľa vo vzťahu k vyučovacím metódam. Predmetom jej vedeckého záujmu je oblasť vyučovacích metód a interakčného štýlu učiteľa.

  Zamestnanie a pracovné zaradenia:
  - od roku 2005 pracuje ako odborná asistentka na KPg PF UKF v Nitre

  Ďalšie odborné aktivity:
  - tajomníčka doktorandského štúdia
  - koordinátorka Akademicko-informačného systému pre študijný odbor Pedagogika /doktorandské štúdium/
  - koordinátorka vedecko-výskumnej agendy KPg PF UKF

  Vedecko-výskumná činnosť:
  Riešenie čiastkových úloh v nasledovných projektoch:
  VEGA 1/0092/03Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti.
  VEGA 1/2644/05Teoretické základy rozvíjania sociálnej andragogiky a andragogickej pedeutológie v systéme výchovy a vzdelávania dospelých.
  VEGA 1/0244/08Inovácie profesijných kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov.
  VEGA 1/0184/11Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole.
  UGA IV/15/2009Vplyv učebných stratégií a štýlov učenia sa na školský výkon.

  Zahraničné študijné pobyty:
  2003 - študijno-prednáškový pobyt na Univerzite v Szegede, Maďarsko
  2009 - študijno-prednáškový pobyt na Univerzite v Szegede, Maďarsko
  2009 - prednáškový pobyt na univerzite v Pécsi, Maďarsko
  2010 - študijno-prednáškový pobyt na Katholike Hochshule Leuven, Belgicko


  VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

  AAA vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:
  PETLÁK, E. - FENYVESIOVÁ, L. 2012. Przyjazna szkola. Krakow : Wydawnictvwo PETRUS, 128s., ISBN 978 -83-7720-061-2.

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
  PETLÁK, E. - FENYVESIOVÁ, L. 2009. Interakcia vo vyučovaní. Bratislava : Iris, 137 s. ISBN 978-80-89256-31-0.
  FENYVESIOVÁ, L. 2006. Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra : UKF, 151 s. ISBN 80-8050-899-2.

  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:
  FENYVESIOVÁ, L. 2010. Aspekty sociálnej interakciev edukačnom procese. In Határ, C. - Fenyvesiová, L. - Miklošíková, M. Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2327-0, S. 45-68.

  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:
  FENYVESIOVÁ, L. 2005. Interakčný štýl učiteľa a vyučovacie metódy. Nitra : PF UKF, 346 s. ISBN 80-8050-893-3. In: Multidimenzionálne aspekty výchovy a vzdelávania. Nitra: PF UKF, s.213-228, ISBN 80-8050-893-3.

  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
  FENYVESIOVÁ, L. - BARÁTH, L. 2010. A pedagógus interakciós stílusa. In. Tudás Menedzsment. ISSN 1586-0698, Roč. 11, č. 2 (2010) , s. 23-30.

  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
  FENYVESIOVÁ, L. DUCHOVIČOVÁ, J. 2008. Osobnosť učiteľa a rozvoj interakčnej kompetencie žiakov. In: Technológia vzdelávania. ISSN 1335-003X. Roč. 16, č. 9,s. 6-8.

  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch:
  FENYVESIOVÁ, L. 2004. Diferenciácia učebných úloh a aktivita žiakov na vyučovaní. In: Wybrane problemy edukacyjne konfrontacje polsko-slowackie. Toruň : Wydawnictvo Adam Marszalek, S. 140-145, ISBN 83-7322-823-3.

  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch:
  FENYVESIOVÁ, L. 2004. Premeny vzťahovej dimenzie učiteľ - žiak. In: Diferenciácia vyučovania a súvislosti. Nitra : UKF, s. 118-127, ISBN 80-8050-743-0.
  FENYVESIOVÁ, L. 2005. Diferenciácia a aktivita žiakov. In: Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti v školských zariadeniach. Nitra: PF UKF, s.158-165, ISBN 80-8050-900-x.
  FENYVESIOVÁ, L. 2005. Pohľad žiakov na vyučovací štýl učiteľov. In: Retrospektíva a perspektívy v edukácii I. Nitra: UKF, S. 91-95, ISBN 80-8050-918-2.
  KOMORA, J. - FENYVESIOVÁ, L. 2006. Rozvoj kompetencií učiteľa I. stupňa ZŠ ako dôležitá súčasť jeho profesijného rastu. In: Interakcia edukačnej triády RODINA - MATERSKÁ ŠKOLA - ZÁKLADNÁ ŠKOLA imperatív doby. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : PF UKF, s.124-129, ISBN 80-8050-999-9.
  DUCHOVIČOVÁ, J. - KOMORA, J. - FENYVESIOVÁ, L. 2007. Sociálna pozícia žiaka a individuálne schopnosti. In: Veda - vzdelávanie - prax. 1. diel : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nitra, 14.-15. november 2007. Nitra : UKF, S. 74-85, ISBN 978-80-8094-202-1.
  FENYVESIOVÁ, L. 2007. Teoretické východiská problematiky kvality vzdelávania učiteľov. In: Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. Nitra : UKF, S. 374-381, ISBN 978-80-8094-086-7.

  AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch:
  TIRPÁKOVÁ, ANNA - FENYVESIOVÁ, L. 2005. Komparácia interakčného štýlu učiteľov ZŠ a osemročných gymnázií. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdelávání. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie JU, s.58-60, ISBN 80-7040-789-1.

  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
  FENYVESIOVÁ, L. - DUCHOVIČOVÁ, J. 2009. Osobnosť učiteľa a rozvoj interakčnej kompetencie žiakov [škola dnes].In: MEDACTA 2008 [1. diel] : inovácie vo vede, technike a vzdelávaní. Nitra 26.-27. november 2008. Nitra : UKF,S. 229-235, ISBN 978-80-8094-480-3.

  BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch:
  FENYVESIOVÁ, L. 2010. A játék szerepe a kisgyermekkorban, In Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. - Gyula : APC Stúdió, 2010. ISBN 978-963-9844-06-3, S. 128-132.

  BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch:
  FENYVESIOVÁ, L. 2011. Špecifické vyučovacie metódy v predmete pedagogika a sociálna pedagogika. In Kolektív autorov. Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Nitra : UKF, s. 152 - 168, ISBN 978-80-8094-857-3.
  FENYVESIOVÁ, L. 2001. Pedagogické aspekty aktivizujúceho vyučovania. In: Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : SPU, s.100-101, ISBN 80-7137-841-0.
  FENYVESIOVÁ, L. 2002. Didaktické aspekty využívania aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese. In: Dni doktorandov. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Nitra: PF UKF,s.22-31, ISBN 80-8050-541-1.
  FENYVESIOVÁ, L. 2004. Diferencované vyučovanie a aktivita žiakov. In: Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra : UKF,S. 230-2?;, ISBN 80-8050-657-4.
  FENYVES?OVÁ, L.?2004.†Pocesy u?enma"sa†žiaoov ?ko de?erminant vý?eru vyučovasích metód. In: Nové pohľady na edukačné vedy. Nitra : PF UKF, s.18-30, ISBN 80-8050-760-0.
  HUPKOVÁ, MARIANNA - FENYVESIOVÁ, L. 2005. Evalvácia v pedagogickej práci učiteľa. In: Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Nitra : PF UKF, s.161-189, ISBN 80-89018-89-0.
  KOMORA, JURAJ - FENYVESIOVÁ, L. 2006. Evaluácia ako ukazovateľ kvality práce učiteľa. In: Diadaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník z vedeckej konferencie. Prešov : Euroeducation,. S. 293-295, ISBN 80-969578-0-5.

  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch:
  FENYVESIOVÁ, L. 2004. Josef Maňák. Výukové metody. In: Naša škola. ISSN 1335-2733. Bratislava : Pamiko spol.s.r.o., č. 9, s.9-10.
  BUJNOVÁ, E. - FENYVESIOVÁ, L. 2009. Základné otázky teórie výchovy (A neveléselmélet alapkérdései). Szeged: JGYPKar Szegedi Tudományegyetem, 2007, 223s., ISBN 978-963-9135-96-3. In: Technológia vzdelávania. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 16-17. Rec.: A neveléselmélet alapkérdései. - Szeged: JGYPKar Szegedi Tudományegyetem, 2007. - ISBN 978-963-9135-96-3.
  FENYVESIOVÁ, L. 2011. Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi, In Kurincová, V.- Seidler, P.- Fenyvesiová,L. Teoreticko-empirické inovácie v súčasnej edukológii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov, Nitra : UKF. - 276 s. - ISBN 978-80-8094-839-9, S. 241-242. Rec. na: J. Hanuliaková. Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi. - Bratislava : Iris, 2010. - 102 s.
  FENYVESIOVÁ, L. 2011. Petlák, E. a kol. Kapitoly zo súčasnej edukácie, 2011. In. Naša škola. ISSN 1335-2733, Roč. 14., č. 10 (2011), s. 66. Rec. na: Kapitoly zo šúčasnej edukácie. Bratislava : Iris, 2011. - 150 s. - ISBN 978-80-89256-624.

  FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...):
  PERHÁCS, J. - FENYVESIOVÁ, L. - HATÁR, C. 2005. Multidimenzionálne aspekty výchovy a vzdelávania. Nitra : UKF, 345 s. - ISBN 80-8050-893-3.
  FENYVESIOVÁ, L. - HATÁR, C. 2007. Súčasné trendy rozvíjania výchovovedy. Nitra : UKF, 368 s., ISBN 978-80-8094-092-8.
  PAVLIČKOVÁ, A. - DUCHOVIČOVÁ, J. - FENYVESIOVÁ, L. 2007. Vzdelávanie v zrkadle doby (II. diel). Nitra : UKF, 317 s. ISBN 978-80-8094-085-0.
  PERHÁCS, J. - FENYVESIOVÁ, L. - HATÁR, C. 2008. Pohľady na súčasnú edukológiu. Nitra : UKF, 229 s. ISBN 978-80-8094-281-6.
  PERHÁCS, J. - FENYVESIOVÁ, L. 2009. Špecifické aspekty výchovy a vzdelávania vo svetle edukačnej teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov, Nitra 27.11.2008. Nitra : UKF, 212 s. ISBN 978-80-8094-562-6.
  SEIDLER, P. - FENYVESIOVÁ, L. 2011. Človek ako subjekt edukácie a objekt pedagogickej vedy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Nitre dňa 14. 4. 2011. - Nitra : UKF, 2011. - 158 s. - ISBN 978-80-8094-996-9.
  KURINCOVÁ, V - SEIDLER, P. - FENYVESIOVÁ, L. 2011. Teoreticko-empirické inovácie v súčasnej edukológii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov, konanej v Nitre 21. októbra 2010, Nitra : UKF, 2011. - 276 s. - ISBN 978-80-8094-839-9.