Gariela Petrová

prof. PhDr. Gariela Petrová, CSc.

e-mail: gpetrova@ukf.sk

Vyučuje:
 • všeobecná didaktika,
 • diferenciálna didaktika,
 • andragogika.

  Stručný profesijný životopis:

  2001

  Pedagogická fakulta UKF v Nitre udelenie titulu docent pre odbor pedagogika na základe obhajoby habilitačnej práce na tému: Príprava učiteľov na diferencovanú pedagogickú činnosť a habilitačnej prednášky na tému: Zvyšovanie účinnosti výchovno - vzdelávacieho procesu docenením humanistických prístupov k žiakovi, vedeckou radou PF UKF v Nitre

   
  1982 – 1988

  Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brne, Katedra pedagogiky, externé ašpirantské štúdium  v odbore pedagogika

  1998

  Udelenie vedeckej hodnosti kandidátka pedagogických vied (CSc.) v odbore pedagogika, na základe obhajoby kandidátskej dizertačnej práce na tému : Uplatňovanie zásady systematickosti vo vysokoškolskej príprave  učiteľov pre 1. stupeň ZŠ, vedeckou radou FF UJEP v Brne

  1980
  Pedagogická fakulta v Nitre udelenie titulu doktor filozofie (PhDr.) vo vednom odbore pedagogika, na základe rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na tému: Profesionálna orientácia mládeže so zameraním na učiteľské povolanie.
  1975 – 1979
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium odboru : pedagogika
  1971 – 1975
  Stredná pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach odbor: Učiteľstvo pre materské školy


  Profesné zaradenie:
  1979 – 2001 - odborná asistentka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
  1997 – 1998 - tajomníčka Katedry pedagogiky PF UKF Nitra
  1998 – 2002 - zástupkyňa vedúceho Katedry pedagogiky PF UKF Nitra
  2001 - 2006 - docentka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
  2006 – doteraz - profesorka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
  2006-2010 - dekanka PF UKF v Nitre

  Publikačná činnosť:
  Monografie:
  PORUBSKÁ, G. – Ďurdiak, Ľ. 2005.

  Manažment vzdelávania dospelých. Nitra : Slovdidac, 215 s. ISBN 80-969303-0-3.

  Porubská, G. – Seidler, P.- Kurincová, V. 2001.

  Diferenciácia, integrácia a kooperácia v edukačnom prostredí. Nitra : PF UKF. 242 s. ISBN 80-8050-415-6


  Vedecké práce:
  Rigorózna práca:
  Porubská, G. 1980. Profesionálna orientácia mládeže so zameraním na učiteľské povolanie. 135 s. + 13 s. použitá literatúra + prílohy  (obhájená PF Nitra 1980)

  Kandidátska dizertačná práca:
  Porubská, G. 2001.

  Príprava učiteľov na diferencovanú pedagogickú činnosť. (obhájená PF UKF Nitra 12.6.2001)


  Habilitačná práca:
  Porubská, G.

  Uplatňovanie zásady systematickosti vo vysokoškolskej príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy. 206 s. + 22.s. použitá literatúra + 17s. prílohy  (obhájená FF UJEP Brno 1988)


  Vedecké štúdie (pôvodné vedecké práce) v domácich časopisoch a zborníkoch :
  PORUBSKÁ, G. 1993.

  Možnosti diferenciácie vyučovania na 1. stupni ZŠ so zreteľom na integračné tendencie.    MEDACTA. Nitra : SPU. Zborník č.2, s. 211 – 215.

  PORUBSKÁ, G. 1994.

  Profesionálna orientácia a výber uchádzačov na učiteľské štúdium. In Navrátilová, K. a     kol.: Učiteľ a jeho príprava pre školu budúcnosti. Nitra : VŠPg PF. s. 80 – 92. ISBN 80-88738-78-4

  PORUBSKÁ, G. 1995. Možnosti skvalitnenia výberu uchádzačov o učiteľské štúdium. Zborník z vedeckej            konferencie Technológie vzdelávania tretieho tisícročia. MEDACTA 95, Nitra : VŠPg. Zborník č. 1, s. 151– 155. ISBN 80-967339-1-5
  PORUBSKÁ, G. 1997. Niektoré alternatívne prístupy v starostlivosti o nadané deti. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. MEDACTA 97. Nitra : UKF. s. 880 – 885.  ISBN  80-967339-9-0
  PORUBSKÁ, G. 1997. Pedagogická práca s nadanými žiakmi. In: Zborník z konferencie Cesty demokracie vo     výchove a vzdelávaní. Bratislava: Iuventa. s. 55 – 58. ISBN 80-88893-01-1
  PORUBSKÁ, G. 1997.

  Význam učebnice vo výchovno – vzdelávacom procese na 1. stupni základnej školy. In    Zborník z konferencie Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Iuventa. s. 167 – 171. ISBN 80-88893-17-8

  PORUBSKÁ, G. 1999.

  Možnosti slovného hodnotenia na 2. stupni základnej školy. In kolektív autorov:   Zvyšovanie účinnosti vzdelávacieho procesu docenením didaktickej účinnosti vyučovacích metód        a elimináciou nežiaducich faktorov vyplývajúcich z výchovnej práce učiteľa. Nitra. s.18 – 21 a s. 68 – 78. ISBN 80-8050-220-X

  PORUBSKÁ, G. 1999.

  Príprava učiteľov na alternatívne spôsoby hodnotenia. In Škola a učiteľ v treťom tisícročí. Zborník MEDACTA 99, č. 2,  Nitra : UKF. s. 182 – 186. ISBN 80-967746-3-8

  PORUBSKÁ, G. 1999. Zaradenie diferenciálnej didaktiky do učebného programu prípravy učiteľov pre 1. stupeň ZŠ. In Premeny pedagogickej zložky prípravy učiteľa 1. stupňa ZŠ. Zborník z vedecko-pedagogickej      konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica UMB 1999, s. 263 – 271. ISBN 80-8055-317-3
  PORUBSKÁ, G. 2000. Možnosti slovného hodnotenia na 2. stupni základnej školy. In kolektív autorov:   K niektorým otázkam zvyšovania efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Nitra 2000, s. 59-73. ISBN 80-8050-371-0.
  PORUBSKÁ, G. 2001.

  Kreditový systém z aspektu hodnotenia vedomostí študentov vysokej školy. In     Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : SPU. s. 38-43. ISBN 80-7137-841-0.

  PORUBSKÁ, G. 2002. Vzťah všeobecnej didaktiky, technológie vzdelávania a odborových didaktík. In Zborník     referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 10 rokov technológie vzdelávania. Nitra : SlovDidac. s.    83 – 89. ISBN 80-967746-6-2.
  PORUBSKÁ, G. 2003. Vplyv integrácie do EÚ na vzdelávanie učiteľov na Slovensku. In Technológia vzdelávania  roč. XI, č.4. s. 6-9.
  PORUBSKÁ, G. 2002. Školský manažment – požiadavka súčasnej doby. In: Riadenie predškolských zariadení po   transformačnom procese. Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : SlovDidac. s. 47-51. ISBN 80-967746-7-0.

  Vedecké a odborné práce v recenzovaných domácich odborných časopisoch a zborníkoch : :
  PORUBSKÁ, G. 1989.

  Uplatňovanie didaktických zásad vo vysokoškolskej príprave učiteľov. Vysoká škola, roč. 38 1989 / 90 č.7, s. 292 – 298.

  PORUBSKÁ, G. 1986.

  Modernizácia a zásada systematickosti. In: Zborník materiálov z vedeckej konferencie     Aktuálne problémy intenzifikácie výchovnovzdelávacieho procesu. SPdS SAV 1/1986, Prešov. s 223 – 229.

  PORUBSKÁ, G. 1986. Profesijná orientácia mládeže smerujúca k uvedomelej voľbe učiteľského povolania a       niektoré výsledky prieskumu. In Zborník materiálov z vedeckej konferencie SPdS SAV 5/1986, Prešov.s. 215 – 222.
  PORUBSKÁ, G. 1994. Profesionálna orientácia a výber uchádzačov na štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ. In    Zborník príspevkov z vedecko – pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : PF UMB. s. 59 – 65.
  PORUBSKÁ, G. 1996.

  Hodnotenie nielen ako didaktický problém. In Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ Zborník príspevkov z konferencie. Nitra : UKF PF. s. 110 – 117. PORUBSKÁ, G. 1997. Profesijná príprava sociálnych pracovníkov. In Sociálna práca a ľudské práva. Prešov : FF     PU. s. 201 – 205. ISBN 80-88885-07-8

  PORUBSKÁ, G. 1997.

  Príprava učiteľov pre prácu s nadanými žiakmi. In Premeny výchovy v škole a v rodine.   Nitra. s. 148 – 154. ISBN 80-8050-135-1

  PORUBSKÁ, G. 1997. K niektorým otázkam ďalšieho vzdelávania učiteľov. In K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Bratislava : MC. s. 167 – 171. ISBN 80-88796-77-6
  PORUBSKÁ, G. 1997.

  Profesijná príprava sociálnych pracovníkov. In Sociálna práca a ľudské práva. Prešov : FF   PU. s. 201 – 205. ISBN 80-88885-07-8

  PORUBSKÁ, G. 1998.

  Možnosti diferenciácie v starostlivosti o nadaných žiakov. In Slovné hodnotenie a diferencované vyučovanie. Nitra : UKF PF. s. 87 – 95. ISBN 80-8050-161-0

  PORUBSKÁ, G. 1998. Niektoré skúsenosti z ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. In Zborník vedeckých prác z konferencie Medzinárodné vedecké dni 98. Profesná príprava manažérov. Kvantitatívny manažment a informatika. Nitra : SPU. s. 42 – 46. ISBN 80-7137-482-2
  PORUBSKÁ, G. 1999.

  Niektoré problémy pri uplatňovaní alternatívnych prvkov vyučovania v škole. In Zborník   príspevkov z pedagogickej konferencie III. s medzinárodnou účasťou. Alternatívne vyučovanie,   špeciálna pedagogika, voľný čas. Nitra. s. 27 – 31. ISBN 80-8050-215-3

  PORUBSKÁ, G. 1999. Diferenciácia – prostriedok zvyšovania efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. In   Zborník z medzinárodného vedeckého seminára. FEM. Nitra : SPU. s. 105 – 108. ISBN 80-7137-582-9
  PORUBSKÁ, G. 1999. Postavenie a význam didaktiky v príprave učiteľov 1. stupňa ZŠ. In Zborník príspevkov z pedagogickej konferencie IV. s medzinárodnou účasťou. Za vyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a prestíž učiteľa ZŠ. Nitra : PF UKF. s. 67 – 71. ISBN 80-8050-301-X
  PORUBSKÁ, G. 2000.

  Aktuálne problémy slovného hodnotenia na 2. stupni ZŠ. In Slovné hodnotenie na druhom  stupni ZŠ. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra : PF UKF. s. 101 –108 ISBN 80-80-50-320   –6.

  PORUBSKÁ, G. 2000. Všeobecná didaktika ako základ predmetových didaktík. In Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : PF PU. s. 156-160. ISBN 80-88722-97-7.
  Kurincová,V., Petlák,E., PORUBSKÁ, G.. Seidler,P. 2000. Obsahové a organizačné zameranie prípravy učiteľov 1. stupňa ZŠ na PF UKF v Nitre. In Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : PF PU. s. 134 – 141. ISBN 80-88722-97-7.
  Kurincová, V.- PORUBSKÁ, G. 2000. Výber a príprava budúcich učiteľov podľa kritérií. In Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Bratislava : MC. s. 125 – 133. ISBN 80-8052-096-8.
  PORUBSKÁ, G. 1987.

  Úloha školy pri profesiovej orientácii. In Szocialista Nevelés, roč.33, č.4, s. 121-124. PORUBSKÁ, G. 2001. Vzťah všeobecnej didaktiky a pedagogickej praxe. In Význam pedagogickej praxe v profesijnom raste učiteľov. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : PF UKF. s. 43- 48. ISBN 80-8050-390-7.

  PORUBSKÁ, G. 2001.

  Vzťah všeobecnej didaktiky a pedagogickej praxe. In Význam pedagogickej praxe           v profesijnom raste učiteľov. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : PF UKF. s. 43- 48. ISBN 80-8050-390-7.

  PORUBSKÁ, G. 2001. Diferencovaný prístup k nadaným žiakom. In Premeny slovenského školstva na prahu      nového milénia. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : PF UKF. s.  196 – 203. ISBN 80-8050-470-9.
  PORUBSKÁ, G. 2003. Vplyv integrácie do EÚ na vzdelávanie učiteľov na Slovensku. In Zborník prednášok         z medzinárodnej konferencie Slovenské školstvo v kontexte európskej integrácie. UTV PF UKF a CI UKF Nitra. s.  ISBN 80- 8050-599-3.
  PORUBSKÁ, G. – Ďurdiak, Ľ. 2005. Manažment vzdelávania dospelých. Nitra : Slovdidac, 215 s. ISBN 80-969303-0-3.
  PORUBSKÁ, G. – PERHÁCS, J. 2007. Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra : PF UKF. 374 s. ISBN 978-80-8094-086-7
 •