doc. PaedDr. Gábor Pintes

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.

e-mail: gpintes@ukf.sk

Vyučuje:
 • teóriu výchovy a vychovávania,
 • filozofiu výchovy,
 • teóriu a filozofiu výchovy,
 • pedagogickú axiológiu.


 • VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA :
  Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1997 na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia: pedagogika – telesná výchova. V roku 2001 získal titul PaedDr. V roku 2006 úspešne ukončil doktorandské štúdium na KPg PF UKF. Od roku 1997 pracuje na Katedre pedagogiky PF UKF ako odborný asistent, zároveň pracuje ako koordinátor rozvrhu na Katedre pedagogiky. Vedeckú oblasť skúmania venuje problematike teleológie výchovných cieľov. Je zapojený do vedecko – výskumných úloh súvisiacich s predmetom teleológie výchovy a vychovávania. Je spoluriešiteľom vedecko-výskumných projektov VEGA a spoluautorom monografie z oblasti teórie výchovy a vychovávania: A. Gogová – Š. Kročková – G. Pintes. 2004. Žiak – sloboda – výchova. V roku 2009 sa zúčastnil prednáškového pobytu na Univerzite v Szegede (MR) v rámci programu Erasmus.

  VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI:

  Vedecké monografie:
  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  GOGOVÁ, A., KROČKOVÁ, Š., PINTES, G: 2004. Žiak - sloboda - výchova: teória výchovy a vychovávania. Nitra : UKF. 312 s. ISBN 80-8050-675-2.

  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  PINTES, G. 2005. Teleológia cieľov výchovy In: PERHÁCS, J. et al. Multidimenzionálne aspekty výchovy a vzdelávania. Nitra : PF UKF, s. 7-49. ISBN 80-8050-893-3.

  PINTES, G. 2007. Učiteľ v súčasných koncepciách a teóriách výchovy a vzdelávania. In: PERHÁCS, J., PORUBSKÁ, G. Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. Nitra : UKF, s. 139-160. ISBN 978-80-8094-086-7.

  Vedecké štúdie:
  PINTES, G. 2007. Konkretizácia cieľov výchovy v kompetenciách a obsahu edukácie In Hodnoty a výchova.Brno : MSD, s. 388-395. ISBN 978-80-86633-78-7.