Štúdium
Študijný program PEDAGOGIKA

Garant študijného programu: prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.
Formy štúdia: interná, externá
- bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň

Profil absolventa:
Absolvent/absolventka študijného odboru pedagogika dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ, domovy mládeže a pod.). Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí v súlade s pedagogickými zámermi príslušných inštitúcií a organizácií. Absolventi počas štúdia nadobúdajú vedomosti o kultúrnych a sociálnych aspektoch výchovy a o základných psychologických podmienkach výchovy a vzdelávania. Sú schopní rozpoznať pedagogické problémy a aplikovať jednotlivé pedagogické a výchovné programy v príslušných výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Taktiež poznajú systém organizácie a riadenia príslušných výchovných zariadení.

Teoretické vedomosti absolventa:
Absolvent počas bakalárskeho a magisterského štúdia študijného programu pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí a mládeže. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií v rôznych školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Chápe problematiku rozvíjania osobnosti dieťaťa a jeho oblastí.

Praktické schopnosti absolventa:
Vie organizovať a riadiť edukačný proces v skupinách detí mladšieho a staršieho školského veku. Absolvent/ka je spôsobilý/á metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Na odbornej úrovni je schopný/á komunikovať so všetkými subjektmi, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní detí príslušných vekových kategórií, najmä s rodičmi a odborníkmi z centier poradensko-psychologických služieb.

Bakalársky stupeň

1. rok štúdia:
Teoretické východiská edukačnej vedy; základná pedagogická a psychologická terminológia; základný prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre a schopnosť s ňou pracovať;

2. rok štúdia:
Poznatky o procesoch výchovnej starostlivosti a ich účinnosti; poznatky o širšom sociálnom kontexte rozvoja osobnosti a výchovy;

3. rok štúdia:
plikácia teoretických zásad na riešenie výchovných situácií; edukačná intervencia v školských a mimoškolských podmienkach; kooperácia s príbuznými profesiami; rozvoj sebareflexných schopností a samoštúdia;

Všeobecná charakteristika profilu absolventa:
Profil absolventa vychádza z jeho kompetencií a rolí, z ktorých rozhodujúce v tomto stupni štúdia sú: osobnostné kompetencie, pedagogicko-psychologické kompetencie, metodické a sociálne kompetencie.

Rozsah vedomostí absolventa:
vedomosti – z oblasti základov vied o výchove, psychickom a sociálnom aspekte rozvoja osobnosti a poznanie systému výchovy v inštitúciách a zariadeniach výchovy mimo vyučovania. Pozná legislatívne podmienky existencie, organizácie a riadenia združení a iných organizácií pre prácu s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
Základná orientácia v oblasti metodík záujmovej činnosti (telesná, výtvarná, dramaticko-literárna, hudobná, technická, iné), schopnosť odbornej komunikácie v cudzom jazyku.

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: školské zariadenia: školské kluby, domovy mládeže, CVČ, inštruktori v špecializovaných zariadeniach pre deti, a i.

Magisterský stupeň

1. rok (4. ročník):
Metódy výchovnej práce s edukačnými subjektmi; ich aplikácia v edukačnom prostredí; teórie a metódy riadiacej práce; komparácia mimoškolských edukačných systémov; reflexia v práci pedagóga; sebareflexia; diagnostika.

2. rok (5. ročník):
Zautomatizovanie a utvrdzovanie sociálnych zručností; zdokonaľovanie vo vytváraní individuálnej pedagogickej koncepcie; aplikácia teoretických poznatkov vo vlastnom edukačnom skúmaní; riešenie vlastných projektov v rámci diplomovej práce.

Všeobecná charakteristika profilu absolventa:
Absolventi odboru pedagogika dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Absolventi odboru majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti o deti, dorast a dospelých, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, majú poznatky a ovládajú postupy vo výskume edukačnej činnosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby pedagogického poradenstva.

Rozsah vedomostí absolventa:
poznajú teoretické východiská edukácie v kontexte súčasného sociálno-ekonomického a kultúrneho environmentu; poznajú typológiu edukačného prostredia a špecifiká jednotlivých prostredí vrátane špecifík subjektov edukácie; poznajú kvalitatívne ukazovatele edukačných procesov a ich vstupných a výstupných determinantov. Poznajú základy relevantných pomocných vied pedagogiky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa: za využitia základných výskumných metód dokážu skúmať vzťahy medzi javmi edukačnej praxe a prezentovať ich výsledky; dokážu skúmať závislosti edukačných efektov od ich determinantov; Preukazujú schopnosti sledovať a komparovať vývin odboru v zahraničí. Kooperujú s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg). Majú schopnosť riadiť prácu malých tímov edukačných pracovníkov.

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa:
1. pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy
2. pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu
3. výchovný/pedagogický poradca sociálny pedagóg/vychovávateľ v sociálno - edukačných zariadeniach

Doktorandský stupeň

Formy štúdia: interná (3 roky), externá (5 rokov)

Základná charakteristika študijného programu:
Cieľom doktorandského štúdia je, aby doktorand prenikol do zákonitostí výchovy a vzdelávania, vedel ich tvorivo rozvíjať, no najmä, aby bol schopný tvorivo analyzovať súčasné a perspektívne úlohy v oblasti pedagogickej vedy, zaujímať k nim stanovisko. V neposlednom rade ide o to, aby si osvojil metodológiu vedeckého bádania a na jej základe vedel tvorivo riešiť pedagogické a príbuzné problémy, a tak rozvíjať vedný odbor v ktorom získal kvalifikáciu PhD.

Taxatívne definovanie cieľov študijného programu:
- preniknutie do podstaty špecifických otázok pedagogiky ako vedy;
- vedieť analyzovať zložitosť výchovno-vzdelávacích procesov a javov súčasnosti a minulosti;
- osvojiť si metodologické otázky riešenia výchovno-vzdelávacích a ostatných otázok spojených s pedagogikou; vedieť analyzovať a prejudikovať budúcnosť výchovno-vzdelávacích procesov so zreteľom na vývin spoločnosti.

Vymedzenie jednotiek študijnej a pedagogicko-vzdelávacej činnosti:
- všeobecná didaktika (teórie vzdelávania, koncepcie vyučovania, cieľové programy vyučovania,   plány, metódy, princípy, organizačné formy vyučovania a pod.)
- pedagogická diagnostika, didaktometria, didaktické testovanie;
- metodológia vied o výchove;
- odborová didaktika;

odborová špecializácia (dejiny pedagogiky, teória výchovy, školský manažment, špeciálna pedagogika, pedagogika dospelých, didaktika, mimoškolská pedagogika a pedagogika voľného času, predškolská a elementárna pedagogika)

Charakteristika profilu absolventa a jeho možnosti uplatnenia: Od absolventa sa žiada: tvorivo pristupovať k analyzovaniu výchovno-vzdelávacích procesov, kreovanie perspektívneho riešenia globálnych problémov edukačných systémov. Osobitná pozornosť sa kladie na metodologické aspekty pedagogiky. V zmysle naznačeného, profil absolventa nie je úzko špecializovaný len na pedagogickú činnosť, ale aj na činnosť vedecko-výskumnú. Absolvent sa môže uplatniť ako vedecko-výskumný pracovník v infraštruktúre pedagogickej vedy a výskumu.

Interná forma

trvá 3 roky:

1. rok - prehĺbenie už získavaných teoretických vedomostí predovšetkým v študijnej oblasti, na základe práce s domácou a zahraničnou odbornou literatúrou a prostredníctvom moderných médií (internet); osobitná pozornosť je venovaná metodologickým otázkam
2. rok - pokračovanie v štúdiu, príprava a vykonanie odbornej skúšky a spracovanie projektu práce
3. rok - realizácia výskumného projektu, príprava na ukončenie štúdia – publikovanie a prezentácia parciálnych výsledkov výskumu

Externá forma

trvá 5 rokov:

1. rok – je zameraný na úvod do štúdia a príprava plánu štúdia, spracovanie výskumného projektu, osobitná pozornosť je venovaná hlbšiemu prieniku do študovaného odboru

2. rok – štúdium literatúry s osobitným zreteľom na metodologické otázky predmetu

3. rok – vykonanie dizertačnej skúšky a priebežné publikovanie

4. rok – príprava na ukončenie štúdia, realizácia výskumného projektu, publikovanie priebežných materiálov ako prejav tvorivej práce doktoranda

5. rok – ukončenie práce a jej obhájenie.

Všeobecná charakteristika:
Dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva. Majú vedomosti z hľadiska historických východísk pedagogickej vedy a o súčasných pojmoch, princípoch a teóriách, dokážu ich prakticky aplikovať a analyzovať. Katedra pedagogiky môže zodpovedne konštatovať, že študenti doktorandského štúdia k študijným otázkam pristupujú zodpovedne, cieľavedome a systematicky.

Rozsah novozískaných poznatkov absolventa:
- ovládajú metodológiu a metodiku výskumu v oborovej didaktike
- chápu podstatné fakty, pojmy a teórie výskumu; poznajú systémový edukačný kontext, najmä   psychickú, socio- kultúrnu , ekonomickú a politickú determináciu rozvoja osobnosti jedinca v   podmienkach jeho edukácie.

Rozsah doplňujúcich vedomostí absolventa, včítane stanovenia kvality jazykových vedomostí a zručností:
- tvorivo využívať relevantné znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie edukačných   problémov;
- samostatne reflektovať a sebareflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane   posudzovať jej kvalitu a efektívnosť;
- vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu;
- schopnosť permanentného celoživotného sebavzdelávania v odbore a v príbuzných odboroch;
- schopnosť aktívne využívať odborné poznatky zo zahraničných prameňov

Absolvent doktorandského štúdia v odbore pedagogika má perspektívne uplatnenie ako:
- vysokoškolský učiteľ;
- vedecko-výskumný pracovník v rezorte školstva, prípadne aj v príbuzných odboroch;
- riadiaci pracovník v oblasti školstva.