Publikácie 2011

PETLÁK, E. a kol. 2011.Kapitoly zo súčasnej edukácie Bratislava : Iris. 172 s. ISBN 978-80-89256-62-4.

Hlavným cieľom a zámerom publikácie E. Petláka a kol. ,,Kapitoly zo súčasnej edukácie“ je upriamiť pozornosť na aktuálne a inovatívne prístupy k vyučovaniu v našich školách. V jednotlivých kapitolách monografie sa kolektív autorov zameriava na vybrané aspekty edukačného procesu. Publikácia má teoreticko-praktický charakter. Je určená študentom učiteľstva ako aj učiteľom v pedagogickej praxi. Monografia má okrem úvodu a záveru osem kapitol, ktoré sú tematicky orientované na významné výchovno-vzdelávacie otázky – 1. Vybrané pohľady na edukáciu. 2. Neurovedecké poznatky v školskej praxi. 3. Stratégie úspešného vyučovania. 4. Inteligencia a učebné štýly žiakov – predpoklad optimalizácie edukačného procesu. 5. Pozitívna klíma školy alebo ako pripútať žiakov ku škole. 6. Vybrané aspekty elektronického šikanovania v edukačnom prostredí. 7. Tvorivá dramatika vo vyučovaní alebo cesta ku komunikácii, samostatnému mysleniu a sociálnemu vnímaniu. 8. Pred záverom. Snahou autorov je okrem teoretických reflexií doplniť každú kapitolu o prakticko-metodický rozmer. Obsahovo sú subkapitoly logicky členené a usporiadané na základe nadväznosti. Prvé štyri kapitoly svojím zameraním úzko súvisia a pojednávajú o nových moderných prístupoch k vyučovaniu s doceňovaním a zdôrazňovaním poznatkov o mozgu. V nadväznosti na uvedené didaktické špecifiká je spracovaná aj ďalšia kapitola, ktorá sa zacieľuje na klímu školy, ako jeden z možných determinantov, ktoré motivujú žiakov do školskej práce. Prostredie školy sa musí stať pre žiakov príťažlivým a bezpečným, či už po sociálnej alebo emocionálnej stránke. V súvislosti s každodenným životom školy sa v ďalšej podkapitole autori zmieňujú o výskyte šikovania, elektronického šikanovania, ktoré sa stáva súčasťou školského a triedneho života. Učitelia musia byť oboznámení a pripravení na výskyt tohto novodobého fenoménu a vedieť adekvátne reagovať. Celú monografiu uzatvára kapitola zaoberajúca sa dramatickou výchovou v školách, ktorá je jednou z ciest zefektívňovania edukačného procesu, a to nielen v kognitívnej, ale aj afektívnej a psychomotorickej oblasti.

HATÁR, C. 2011.Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. Praha: Rozlet a Česká andragogická společnost. 132 s. ISBN 978-80-904824-1-8.

Predkladaná monografia je interne členená na tri tematické okruhy, a to I. Seniori v kontexte vedeckých, vývinových a progresívnych reflexií, II. Sociálno-edukačná práca so seniormi – jej východiská, podstata, metodika a obsahové zameranie a III. Inštitucionalizácia a profesionalizácia sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov v Slovenskej republike.
V prvej kapitole sa autor zaoberá seniorskou problematikou ako predmetom vedeckého poznávania a experimentálneho pretvárania (vybrané vedy a vedné disciplíny, zaoberajúce sa seniormi). Druhá kapitola kladie dôraz na dynamiku osobnosti seniora. Podstatou tretej kapitoly sú konklúzie o činiteľoch, ovplyvňujúcich progres osobnosti seniora. Štvrtá kapitola je venovaná adaptačným problémom v starobe a príprave na dôchodkový vek. Legislatívne a programové východiská sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov v SR predstavujú jadro piatej kapitoly predkladanej monografie. Metodické základy a obsah seniorskej edukácie sú obsiahnuté v šiestej a siedmej kapitole. Ôsma kapitola pojednáva o vybraných sociálnych zariadeniach, ktoré poskytujú seniorom sociálno-edukačnú starostlivosť. Posledná deviata kapitola je venovaná profesii sociálneho andragóga v systéme sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov v rezidenciálnych podmienkach.
Cieľom predkladanej monografickej práce, ktorá upozorňuje na možnosti sociálnej a edukačnej práce so seniormi v zariadeniach sociálnych služieb, na metodologické, teleologické i metodické fundamenty predmetnej práce, na jej kauzálne súvislosti, ako aj na možné úskalia i problémy s ňou späté, je prispieť k skvalitneniu života seniorov, ktorí žijú v sociálnych zariadeniach, zároveň tiež poukázať na náročnosť, neopakovateľnosť, prospešnosť a krásu edukačnej práce s touto cieľovou skupinou odborného pôsobenia, a najmä vedecky podložiť a zdôvodniť potrebu implementácie sociálneho andragóga do konkrétnej rezidenciálnej praxe.
Monografia je a priori určená vedeckým pracovníkom, ktorí sa usilujú o profesionalizáciu a legislatívne ošetrenie sociálneho andragóga ako pomáhajúcej profesie v službách seniorskej populácie, avšak isté podnety na zamyslenie tu môžu nájsť tak poslucháči učiteľskej i neučiteľskej pedagogiky, andragogiky, psychológie, personálneho a sociálneho manažmentu či (gerontologickej) sociálnej práce, ako aj pracovníci pôsobiaci na úseku sociálnej, edukačnej a kultúrnej práce v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov.

Kol. autorov. 2011.Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Nitra : UKF.

Abstrakt:
Učebnica upriamuje svoju pozornosť na problematiku didaktiky pedagogika a didaktiky sociálnej pedagogiky. Predmetom odborného záujmu širokého autorského kolektívu sa stávajú viaceré aspekty, resp. otázky či problémy, ktorým sa venuje didaktika pedagogiky a sociálnej pedagogiky ako odborová didaktika vo svojej pragmatickej i teoreticko-metodologickej rovine.
Treba však pripomenúť, že predkladaná publikácia je ojedinelá svojho druhu, nakoľko rieši aktuálne otázky pedagogickej teórie i praxe, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky doposiaľ neboli ucelene spracované v rámci samostatnej knižnej práce.

Výňatok z úvodu: Ctibor Határ za autorský kolektív.

MÁČAJOVÁ, M. 2011.Jazyková gramotnosť : teórie a metódy jej rozvoja. Nitra : UKF. 98 s. ISBN 978-80-558-0005-9.

Publikácia Jazyková gramotnosť: Teórie a metódy jej rozvoja je určená študentom v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika ako vysokoškolská učebnica k predmetu Teórie a metodika pregramotnosti. Jej hlavným cieľom je uviesť študentov do problematiky jazykovej gramotnosti, teórií a metód jej rozvoja na úrovni preprimárneho vzdelávania.
Publikácia je rozdelená do troch základných kapitol. Prvá je venovaná gramotnosti a vymedzeniu kľúčových a súvzťažných pojmov. Každý kľúčový pojem sa objasňuje vo vzťahu k jazyku, jazykovým kompetenciám, čítaniu, veku detí i z hľadiska potrieb v širšom sociokultúrnom priestore. Teórie rozvoja jazykovej gramotnosti sú predmetom druhej kapitoly. Napriek tomu, že názov kapitoly zvádza k jej chápaniu ako výlučne teoretickej state, obsahuje v sebe v rámci popisov jednotlivých teórií i prvky, ako tieto teórie aplikovať v reálnej praxi preprimárneho vzdelávania. Podrobne sa zameriavame na objasnenie konštruktivistického prístupu k rozvíjaniu ranej gramotnosti, psychogenetickej teórie vývinu čítania a písania E. Ferreirovej, koncepcie rozvoja jazykovej a literárnej gramotnosti podľa modelu Anne Van Kleeckovej, fonematického uvedomovania a tréningu jeho rozvoja podľa D. B. Eľkonina a teórie mozgovokompatibilného vyučovania vo vzťahu k jazyku a reči. Posledná kapitola je venovaná metódam rozvoja gramotnosti. Pri objasňovaní metód sa sústreďujeme nielen na ich historický a súčasný kontext, ale tiež na plynulý prechod z preprimárneho vzdelávania na primárne vzdelávanie. Z tohto pohľadu prinášame prehľad metód rozvíjajúcich pregramotnosť detí v predškolskom veku, ale objasňujeme i metódy vyučovania čítania a písania, ktoré sa využívajú v 1. ročníku ZŠ. Samostatnú pozornosť venujeme inovačným a aktivizujúcim metódam.

SEIDLER, P. – FENYVESIOVÁ, L. 2011.Človek ako subjekt edukácie a objekt pedagogickej vedy. Nitra : PF UKF, 378 s., ISBN 978- 8094-996-9.

Publikácia je súborom príspevkov, ktoré boli prezentované na VIII. medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov, konanej na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre dňa 14. 4. 2011. Obsahuje dvadsaťjeden príspevkov, ktoré sú tematicky orientované do jednotlivých oblastí pedagogickej a andragogickej vedy a sú čiastkovými výsledkami vedeckého bádania doktorandov. Posledné tri uverejnené príspevku sú ocenenými príspevkami v Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.

KURINCOVÁ, V. – SEIDLER, P. – FENYVESIOVÁ, L. 2011.Teoreticko-empirické inovácie v súčasnej edukológii. Nitra : PF UKF, 276 s., ISBN 978-80-8094-839-9.

Publikácia je zborníkom príspevkov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, ktorú organizovala Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre. Zborník je výnimočný z viacerých dôvodov. Vyšiel ako súčasť osláv 50.výročia založenia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyšiel pri príležitosti 10. výročia existencie doktorandského štúdia na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre a je zároveň symbolickým darom profesorovi PhDr. Rudolfovi Štepanovičovi, DrSc., zakladateľovi doktorandského štúdia na KPg, k jeho životnému jubileu. Zborník je z hľadiska zamerania obsahu rozdelený do troch častí. V prvej časti sú uverejnené príspevky významných odborníkov pedagogickej vedy reflektujúce desaťročnú existenciu doktorandského štúdia na katedre. Id o príspevky odborníkov pedagogickej vedy, ktorí sa zaslúžili o vznik a súčasnú vysokú úroveň doktorandského štúdia na KPg PF UKF v Nitre. Ďalšiu časť tvorí 13 konferenčných príspevkov domácich i zahraničných doktorandov. Obsah tretej časti zborníka tvoria recenzie na publikácie pracovníkov Katedry pedagogiky. Dielo obohacuje fotogaléria zo života doktorandov, ich školiteľov a členov Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011