Publikácie 2012

HATÁR, C. 2012.Sociálna andragogika. Kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých. Nitra : UKF. 152 s. ISBN 978-80-558-0037-0.

Vysokoškolská učebnica je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Prvá kapitola pojednáva o (pred)histórii sociálnej andragogiky, druhá kapitola o jej teoreticko-metodologických základoch, tretia kapitola o vzťahu sociálnej andragogiky k iným vedám a vedným disciplínam a časť teoretickú predkladanej učebnice uzatvára štvrtá kapitola, ktorá je venovaná základnému pojmovému aparátu sociálnej andragogiky. V piatej kapitole sa zaoberáme problematikou sociálnej patológie a analýzou vybraných sociálno-patologických javov, súvzťažných k adultnej a seniorskej populácii, v šiestej kapitole metodikou a vybranými nástrojmi sociálno-edukačnej práce s problémovými dospelými a v poslednej siedmej kapitole kladieme dôraz na profesiu sociálneho andragóga v kontexte pro futurum.

ZIMERMANOVÁ, M. 2012.Edukácia a ergoterapia ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : UKF. 73 s. ISBN 978-80-558-0089-9.

Monografia je výstupom z riešenia vedecko-výskumnej úlohy VEGA SAV-MŠVVŠ SR č. 1/0024/12: Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Prvá kapitola vymedzuje špecifiká staroby a prejavy starnutia. Druhá kapitola dáva do pozornosti analýzu vybraných pobytových sociálnych zariadení v podmienkach Českej a Slovenskej republiky. Tretia kapitola sa zaoberá kvalitou života seniorov žijúcich v rezidenciálnych zariadeniach. Štvrtá kapitola sa zameriava na činitele zvyšujúce kvalitu života seniorov t. j. edukáciu a ergoterapiu. Empirická časť uvádzanej práce bola realizovaná v podmienkach Českej republiky.

ZIMERMANOVÁ, M. 2012.Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Nitra : UKF. 102. ISBN 978-80-558-0177-3.

Monografia je výstupom z riešenia vedecko-výskumnej úlohy VEGA SAV-MŠVVŠ SR č. 1/0024/12: Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Prvá kapitola sa zaoberá osobnosťou dieťaťa v rezidenciálnych podmienkach. Druhá kapitola dáva do pozornosti osobnosť seniora v rezidenciálnych podmienkach. Tretia kapitola je deskripciou rezidenciálnej starostlivosti o deti a seniorov v reflexii histórie a súčasnosti. Štvrtá kapitola sa venuje možnostiam spolupráce detí z detských domovov a seniorov zo zariadení pre seniorov. Zaoberá sa výskumom kvality života detí a seniorov v rezidenciálnom prostredí.

SLEZÁKOVÁ, T. 2012.Spoločne do školy. Rodičia v procese úspešného štartu dieťaťa do školy. Bratislava : Iris, 2012. 110 s. ISBN 978-8089-256-81-5.

Publikácia je určená rodičom a pedagógom v materských školách. Autorka v nej objasňuje otázky, ktoré súvisia s pripravenosťou rodičov a pedagógov v rôznych situáciách, ktoré súvisia so školou. Čitateľ sa dozvie ako poskytnúť dieťaťu pomoc pri riešení ťažkostí s učením, ale aj ako oddeliť svoje ciele a nenaplnené ambície od cieľov svojho dieťaťa. Súčasťou publikácie sú aj námety na hry a cvičenia, ktoré môžu rodičia a učitelia v materských školách využívať na rozvíjanie potrebných spôsobilostí dieťaťa.

MÁČAJOVÁ, M. 2012.Pedagogická prax v príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie. Nitra : UKF. 73 s. ISBN 978-80-558-0162-9.

Publikácia Pedagogická prax v príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie je určená študentom v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, cvičným učiteľom a metodikom, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní, organizovaní a realizácii pedagogickej praxe. Predstavuje ucelenú a komplexnú predstavu realizácie pedagogickej praxe v študijnom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na PF UKF v Nitre. Obsahovo je zostavená tak, aby korešpondovala s profilom absolventa a po všetkých stránkach ho pripravila na výkon jeho profesie. Predmetná publikácia nadväzuje na teoretickú prípravu študentov a jej základným poslaním je rozvoj praktických zručností, pričom obe zložky sú priebežne vzájomne prepájané.
Predložená publikácia je rozdelená do štyroch základných kapitol. Prvá kapitola je prehľadom hodnotení pedagogických praxí, ktoré študent absolvoval v priebehu štúdia v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Teoretický pohľad na kľúčové oblasti relevantné pre praktickú prípravu študentov poskytuje druhá kapitola. Jej ambíciou je poskytnúť študentov i cvičným učiteľom teoretický exkurz do vybraných tém pedagogickej praxe, bez ktorých poznania a pochopenia nie je možné efektívne splniť požiadavky pedagogickej praxe. Na teoretickej úrovni poskytuje základné informácie o module pedagogická prax, presne definuje jej ciele a úlohy, objasňuje význam pozorovania a hospitácií vo vyučovacom procese, poukazuje na význam sebareflexie a rozborov edukačných činností a v neposlednej rade bližšie približuje náplň práce cvičného učiteľa a úlohy, ktoré v procese praktickej prípravy študentov plní. Tretia kapitola je venovaná hospitačno-asistentskej pedagogickej praxi. Dôraz je kladený na pozorovanie edukačnej činnosti, ktorý sa premietol do jej cieľov, obsahového zamerania a detailného popisu realizácie pozorovanej činnosti prostredníctvom konkrétnych pozorovacích hárkov. Študenti, cviční učitelia a metodici v nej nájdu i organizačné pokyny a spôsob realizácie pedagogickej praxe a detailný opis jej hodnotenia. Posledná kapitola je venovaná trom predmetom v rámci výstupových pedagogických praxí: Odbornej pedagogickej praxi I., Odbornej pedagogickej praxi II. a Súvislej pedagogickej praxi. Podobne ako tretia kapitola, i táto obsahuje detailný opis cieľov a zamerania jednotlivých pedagogických praxí a samostatne objasňuje organizačné pokyny a spôsob realizácie každej pedagogickej praxe. Neoddeliteľnou súčasťou je konkrétny námet prípravy na vyučovaciu hodinu, prípadne inej organizačnej formy, a jej rozbor. S cieľom vlastnej introspekcie sme navrhli sebareflexívny dotazník, ktorý je spolu s protokolom z praxe a hodnotiacou správou k predmetom záverečného hodnotenia študenta metodikom Katedry pedagogiky.

IVANOVIČOVÁ, J. – SLEZÁKOVÁ, T. 2012.Pedagogická prax – predškolská a elementárna pedagogika. Nitra : UKF. 45 s. ISBN 978-80-558-0161-2.

Predkladaná publikácia Pedagogická prax – predškolská a elementárna pedagogika je určená študentom v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PEP) ako aj cvičným učiteľom v materských školách, v školských kluboch a didaktikom odborných predmetov na príslušných katedrách.
Obsah publikácie tvoria metodické pokyny k jednotlivým druhom pedagogickej praxe a hodnotenia študentov bakalárskeho programu PEP – konkrétne námety na pedagogické pozorovanie činnosti cvičného učiteľa, vzor hospitačného záznamu, námety na prípravu a na rozbor výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole, v školskom klube a v škole prírody. Súčasťou obsahu sú aj námety na sebaeflexiu a sebahodnotenie študenta po realizácii pedagogických výstupov v jednotlivých zariadeniach.

DUCHOVIČOVÁ, J. a kol. 2012.Diverzita v edukácii. Nitra : PF UKF, 252 s. ISBN 978-80-558-0223-7.

Diverzita v školských podmienkach predstavuje pochopenie a poznanie prepojenosti ľudskej kultúry a prírodného environmentu, neustále vyjadrovanie vzájomného rešpektu, učiteľovu toleranciu, uvedomenie si toho, že osobná, kultúrna a inštitucionálna diskriminácia vytvára pretrvávajúce privilégiá len pre niektorých a neustále vytvára znevýhodnenia pre iných.
Školská populácia zahŕňa najrozmanitejšie skupiny žiakov, a to na rôznych stupňoch školskej dochádzky od predškolských zariadení po vysoké školy, ktoré sa stávajú v duchu humanistických tradícií internacionálnymi strediskami kultúry a vzdelanosti.
Monografia Diverzita v edukácii je autorskou prácou riešiteľov projektu VEGA 1/0184/11 s názvom Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole. Predmetom jednotlivých kapitol je analýza základných pojmov ako diverzita, inklúzia, diferenciácia, heterogenita, multikulturalita, ekvita, globalizácia, školská trieda, kognitívna edukácia a metakognitívne stratégie, individuálna koncepcia vyučovania, špecifické poruchy učenia, začiatočné vyučovanie, štruktúrovanie textu, agresia v edukačnom prostredí, rodinné prostredie, kooperácia rodičov, učiteľov a iných odborníkov v kontexte diverzity a pedagogická diagnostika.

DUCHOVIČOVÁ, J. – KURINCOVÁ, V. a kol. 2012.Teoretické základy výchovy a vzdelávania. Nitra : PF UKF, 294 s. ISBN 978-80-558-0144-5.

Súčasná pedagogická realita, v ktorej učitelia vykonávajú svoju činnosť je nesmierne zložitá. Na jednej strane predstavuje vysoké požiadavky na vedomostnú úroveň žiakov, na strane druhej do nej vstupujú rôzne negatívne javy zo sociálneho prostredia, v ktorom dnešní žiaci žijú. Učitelia sú tí, ktorých profesijnou povinnosťou je do sveta detí a mládeže kompetentne zasahovať a učiť ich adekvátne na svet reagovať. Zložitosť edukačnej reality, ešte nástojčivejšie ako v minulosti, od učiteľa očakáva pochopenie podstaty a významu výchovy v jej kulturologickej a antropologickej dimenzii.
Publikácia Teoretické základy výchovy a vzdelávania vznikla ako snaha jej autorov z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre pomôcť budúcim učiteľom a ďalším pedagogickým profesionálom zorientovať sa v základných východiskách pedagogickej vedy, v jej pojmotvornom aparáte, systéme a metodológii. Poskytuje tiež základnú orientáciu v teórii vychovávania. Text sa zameriava na vymedzenie hlavných antropogénnych činiteľov výchovy (učiteľa a žiaka) a na vysvetlenie edukácie v pre žiakov rozhodujúcich prostrediach, akými sú rodina a škola. V zmysle najnovších trendov modernej školy a výchovy a rešpektovania myšlienky spoločnej edukácie žiakov intaktných so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami je súčasťou obsahu publikácie aj teoretický vstup do problematiky špeciálnej pedagogiky (integratívnej a inkluzívnej pedagogiky) a výchovy žiakov so zdravotným postihnutím v podmienkach bežnej školy. Takáto pedagogická prax sa postupne stáva prirodzenou súčasťou školy.

KURINCOVÁ, V. – SEIDLER, P. – FENYVESIOVÁ, L. 2012.Problémy edukačnej teórie a praxe v optike juniorov pedagogickej vedy. Nitra : PF UKF, 196 s., ISBN 978-80-558-0224-41.

Publikácia je súborom vedeckých a odborných príspevkov domácich i zahraničných doktorandov, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej každoročne Katedrou pedagogiky PF UKF v Nitre. Zborník je rozdelený do niekoľkých častí. Prvú časť tvoria príspevky prezentované na konferencii doktorandov, v druhej časti sú uverejnené odbornou komisiou ocenené príspevky katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a tretia časť je obohatená o recenzie prác, ktorých autori sú pracovníkmi Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. Text je doplnený fotogalériou z konaných podujatí.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011