Publikácie 2013

KOMORA, J. – POLAKOVIČOVÁ, R. 2013.Diverzita školskej triedy v kontexte inkluzívneho vzdelávania žiackej populácie. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 136 s., ISBN 978-80-558-0379-1.

Monografia Diverzita školskej triedy v kontexte inkluzívneho vzdelávania žiackej populácie je výstupom riešenia vedecko-výskumnej úlohy VEGA č. 1/0184/11 s názvom Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole. Precizuje doterajšie teoretické východiská týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v ktorom sa akceptuje diverzita v kontexte žiackej populácie.
Cieľom publikácie je zosumarizovať, usporiadať a zjednotiť doterajšie poznatky týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, v ktorom je akceptovaná diverzita žiackej populácie a ukotviť ho v širších pedagogických súvislostiach. Naším zámerom je upozorniť na signifikantné vedenie vyučovacieho procesu akceptujúceho diverzitu školskej triedy, v ktorej významnú úlohu zohrávajú požiadavky inklúzie uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese.
Publikácia je rozdelená do piatich kapitol, ktorých predmetom je interpretácia základných pojmov v súvislosti s terminologickou rozmanitosťou a široko-spektrálnym pojmovým aparátom edukačnej reality, objasnenie tendencií vývoja prístupov spoločnosti k znevýhodnenému jednotlivcovi smerujúce k trendom inkluzívnej edukácie i vymedzenie východísk rešpektovania diverzity v kontexte žiackej populácie. Do pozornosti sa dáva diverzita školskej triedy ako súčasť inkluzívneho učebného prostredia a možnosti inkluzívneho vzdelávania ako dôležitá súčasť skvalitňovania školy.

HATÁR, C. (ed.) 2013.Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 159 s. ISBN 978-80-558-0249-7.

Predkladaný zborník vedeckých štúdií nastoľuje nové a zároveň odpovedá na vybrané predznačené otázky týkajúce sa seniorskej problematiky, pričom ťažisko mnohých štúdií spočíva v kvalite života starších ľudí, ktorí sa stali, resp. potenciálne sa môžu stať klientmi sociálnych zariadení. Autorský kolektív postupne prechádza od teoretickej analýzy kľúčových a súvzťažných pojmov, cez popis konkrétnych nástrojov, podmienok a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života starších ľudí, končiac až pri nastolení vlastných výskumných zámerov.
Vedecký zborník bol vydaný v rámci výskumnej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach.

HOLLÁ, K. 2013.Kyberšikana. 1. vyd. Bratislava : Iris. 111 s. – ISBN 978-80-8153-011-1.

Monografia sa zaoberá spoločensky a výchovne závažnou problematikou kyberšikany, ktorá v poslednom desaťročí nadobudla prudko stúpajúci trend. Z pedagogického aspektu je závažné zistenie, že tento sociálno-patologický jav sa enormne rozrastá aj v školskom prostredí.
Monografia má teoreticko-empirický ráz. V teoretickej časti venuje autorka pozornosť objasneniu terminológie kyberšikany, typológie kyberšikany a dôsledkom kyberšikany na žiakov. Obavy z kyberšikany rastú úmerne s vývojom médií a rastom tragédií, ktoré sú zapríčinené nezvládnutím situácie. Z pedagogického hľadiska je závažné zistenie, že kyberšikana je fenomén chlapčenský i dievčenský a prudko narastá aj jeho smerovanie k učiteľom, nielen zo strany žiakov, ale aj rodičov. Autorka sa v práci zaoberá efektívnejšou prevenciou tohto nežiaduceho javu zo strany všetkých výchovných činiteľov, osobitne školy. Empirická časť identifikuje deti a mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na kyberšikane v rolách kyberagresorov, kyberobetí a svedkov kyberšikany.

DUCHOVIČOVÁ, J. – BABULICOVÁ, Z. – ZELENÁ, H. 2013.Pedagogické a psychologické aspekty edukácie. 1. vyd. Nitra : UKF. 566 s. – ISBN 978-80-558-0501-6.

V pedagogických a psychologických teóriách sú nachádzané zdroje pre projektovanie optimalizovaných edukačných postupov a efektívne sprostredkovanie poznania s cieľom podporiť kvalitu výchovy a vzdelávania. Obdobný bol aj náš zámer, ktorý sme sa snažili naplniť prostredníctvom publikovaných vedeckých štúdií jednotlivých pedagógov a psychológov, odborových didaktikov, ktorých spoločný rámec tvorí didaktická reflexia edukačných potrieb a okolností žiakov a študentov, vyplývajúcich z ich individuálnych, kognitívnych, osobnostných a kultúrno-spoločenských a sociálnych špecifík a determinantov.
Téma je riešená v interdisciplinárnej konotácii, syntetizujúcej vedecký rámec pedagogických, psychologických a prienikových odborovodidaktických výskumných problémov, dotýkajúcich sa rôznorodosti procesov učenia, vyučovania a ich efektov.
Publikácia Pedagogické a psychologické aspekty edukácie vytvorila priestor pre prezentáciu výskumých zistení nielen slovenskej a českej, ale podstatne širšej medzinárodnej proveniencie. Obsahové zameranie publikácie upriamuje pozornosť na témy a problémy psychodidaktického a neurodidaktického ponímania edukácie a kontext diverzity – rôznorodosti žiackej a študentskej populácie v proinkluzívnej orientácii výchovy a vzdelávania od materskej školy až po školu vysokú.

DUCHOVIČOVÁ, J. kol. 2013.Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy. Nitra: PF UKF, 332 s., ISBN 978-80-558-0528-3.

Diverzita predstavuje zdroj poznania heterogenity a determinantov rôznych javov a vo vzdelávaní je považovaná za zdroj nových príležitostí a inovácií orientovaných na dosahovanie efektívnejších výsledkov edukácie, či už v dimenzii osobných, individuálnych efektov alebo v dimenzii spoločenskej prosperity.
V európskom priestore sú vyvíjané mnohé iniciatívy, ktoré sa snažia o podporu rozmanitosti a rozvoj diverzifikovanej školskej populácie, prostredníctvom vytvárania a ponuky kvalitných edukačných programov, implementujúcich princípy inklúzie, ekvity, rešpektu, vzájomnosti a humanity. Súčasťou projektovania optimalizovaných edukačných postupov je výskum diverzifikovanej školskej populácie a rozmanitosti edukačných potrieb, ktoré z nej plynú, s cieľom podporiť kvalitu výchovy a vzdelávania.
Vychádzajúc z rozpracovaných teoretických východísk v publikácii Diverzita žiackej populácie (2012) si autori kladú za cieľ prezentovať v predmetnej monografii kľúčové výskumné zistenia a závery výskumu v oblasti školskej diverzity pre edukačné podmienky slovenskej spoločnosti, v kontexte filozofie edukačných zámerov európskeho vzdelávacieho priestoru.
Riešiteľský kolektív výskumnej úlohy VEGA 1/0184/11 s názvom Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole v publikácii venuje pozornosť teoreticko-koncepčným otázkam diverzity v edukácii, poňatiu diverzity v školskom prostredí s akcentom na prijatie diverzity a tvorbu inkluzívneho prostredia v škole. Dôraz je tiež kladený na analýzu ukazovateľov inkluzivity ako indikátorov prijatia diverzity v školskom prostredí a sebareflexívneho hodnotenia prijatia diverzity v školskom prostredí. Súčasťou analýz sú aspekty pedagogickej diagnostiky v kontexte žiackej diverzity, hľadisko edukačného prostredia a diverzita učebných štýlov a vyučovacích štýlov v procese pedagogickej interakcie.
Predmetom záujmu riešiteľov je tiež akceptácia diverzity školskej triedy ako fundamentu zvyšovania úrovne inklúzie vo vyučovacom procese, diverzity žiackej populácie v kontexte negatívnych foriem správania a možnosti stimulácie priaznivej školskej klímy prostredníctvom tvorivej dramatiky. Špecifická pozornosť je venovaná diverzite v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Obsah, v rámci riešenia úlohy, nadväzuje na výsledky výskumu diverzity v sekundárnom a terciárnom vzdelávaní.
V snahe o výskumné zahrnutie širšieho rámca rozmanitosti v školskom prostredí riešitelia analyzujú rôzne podoby rodinného prostredia súčasných detí a spoluprácu školy a rodiny z pohľadu diverzity komunity rodičov žiakov.
Súčasťou práce je diverzita vyjadrená rozmanitosťou jednotlivcov v oblasti kognitívnych funkcií a implementácia programu kognitívnej edukácie s analýzou jeho vplyvu na kognitívne funkcie detí so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami.

DUCHOVIČOVÁ, J. – ŠKODA, J. a kol. 2013.Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 290 s., ISBN 978-80-7414-658-9.

Psychodidaktické poňatie edukácie prepájajúce psychologickú a didaktickú orientáciu v riešení otázok učenia sa v procesoch edukácie a sprostredkovania je základným východiskom autorov jednotlivých častí publikácie. V snahe analyzovať vybrané psychodidaktické témy spracovasli autori text, ktorý má ambíciu zodpovedať vybrané problémy sprostredkovania v edukačnej realite, teóriu kognície, metakognície a stratégií ich stimulácie a ovplyvňovania, učebných štýlov učiacich sa subjektov a osobnostné determinanty v kontexte efektov edukácie. Špecifická pozornosť je venovaná vybraným odborovodidaktickým témam s cieľom analyzovať psychodidaktické a neurodidaktické paradigmy vyučovania a štruktúry textu a žiackym prekoncepciám predovšetkým v primárnom vzdelávaní. Publikácia je jedným z výstupov riešiteľov projektu Psychodidaktické poňatie kurikulárneho a mediačného kontextu edukácie, ktorého cieľom je ovplyvniť činnostnú stránku edukátora v procese vyučovania s dôrazom na rozvíjanie jeho psychodidaktických profesijných kompetencií vzťahujúcich sa na prípravu, realizáciu (využitie vyučovacích metód) a evaluáciu, na základe kompetentnej pedagogickej diagnostiky kvalitatívnych kognitívnych individuálnych odlišností žiakov. Vybrané psychodidaktické témy majú potenciál vyvolať u učiteľov množstvo otázok vedúcich k zmenám ich pohľadu na vyučovanie, sú predpokladom pre rozširovanie pohľadu na kontext súvislostí vyučovacieho procesu, sprostredkovania informácií, ale predovšetkým rozvíjania čiastkových kognitívnych funkcií učiacich sa. Psychodidaktické spojenie je podporované i vzdelávacou politikou v kontexte nového edukačného prístupu, orientovaného na rozvoj kompetencií autonómnej osobnosti v procese celoživotného vzdelávania. Veríme, že publikácia osloví čitateľa a bude tak zdrojom zmien pedagogického myslenia.

SEIDLER, P. – BELIKOVÁ, V. – DUFEKOVÁ, A. 2013.Inakosti v terciárnom vzdelávaní. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 120 s., ISBN 978-80-558-0477-4.

Monografia Inakosti v terciárnom vzdelávaní je výstupom riešenia výskumnej úlohy: KEGA č. 052 UKF – 4/2011 s názvom Budovanie inkluzívneho prostredia v podmienkach vysokej školy. Precizuje doterajšie teoretické východiská týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania študentov so špecifickými potrebami, v ktorom sa akceptuje diverzita v kontexte študentskej populácie.
Študenti so špecifickými potrebami na vysokých školách si nárokujú vo svojom štúdiu adekvátne podmienky. Prečo? Pretože sama výnimočnosť sa stáva veľkým problémom práve vtedy, keď nie sú v školskom prostredí vytvorené zodpovedné podmienky v oblasti pedagogickej, psychologickej, legislatívnej, sociálnej a medicínskej. Určite k týmto patrí aj adekvátna spolupráca vysokej školy s rodinou študenta so špecifickými potrebami. Táto spolupráca by nemala byť sústredená iba v čase „hľadania“ adekvátneho študijného programu, ale by mala pretrvávať počas celého štúdia študenta.
Inklúzia znamená to, že sa študent so špecifickými potrebami aktívne zapojí do spoločenského života vysokej školy. Znamená ale i to, že spoločnosť intaktných vytvorí pre nich adekvátne prostredie. Prostredie, ktoré je voči študentovi otvorené.
Tieto tézy sa mali odzrkadliť v predloženej publikácii. Autori sa snažili vytvoriť predstavu, ale i realitu pre tých študentov, ktorí to potrebujú. Potrebujú adekvátnu podporu od pracovníkov a študentov vysokej školy a určitú pomoc vo forme vhodných podmienok nielen k štúdiu, ale aj k spoločenskému vyžitiu, kultúrnej a športovej činnosti a pod. Aktívne zapojenie sa do celého života na univerzite je iste základom k úspešnému zvládnutiu štúdia na vysokej škole.

ŽOVINEC, E. 2013.Kompendium zo školského špeciálnopedagogického poradenstva. 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. – + príl. – 157 s. ; 21 cm. – ISBN 978-80-558-0468-2.

Publikácia je koncipovaná ako učebný text pre študentov pedagogických disciplín, špeciálnej a liečebnej pedagogiky či sociálnej práce, ktorí budú rôznym spôsobom participovať na edukačnej a sociálnej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rozvíjať vo svojej práci inkluzívnu prax. Špeciálnopedagogický servis – jeho kvalita, dostupnosť, možnosti kooperácie s učiteľmi, paleta ponúkaných služieb zrejme najviac determinujú úspešnosť začle¬nenia výnimočného žiaka. Špeciálnopedagogické poradenstvo je v súčasnosti už neodmysliteľnou súčasťou školskej reality. Kontinuum spolupráce poradní a škôl je široké. Od konzultácii psychológov a učite¬ľov až po priamu participáciu poradenských špeciálnych pedagógov na hodinách.

Pedagógovia musia porozumieť diagnostickému procesu, musia vedieť čítať správy a závery poradenských zariadení, musia porozumieť poradenským programom a cieľom. Z týchto dôvodov je publikácia štruktúrovaná viac podľa poradenských činností a akademických oblastí než podľa jednotlivých postihnutí (príznačná známka medicínskeho diskurzu). Postihnutie alebo znevýhodnenie prináša pre dieťa a jeho rodinu množ¬stvo podnetov a výziev, s ktorými musia zápasiť. Názory prezentované v publikácii by mali prispieť k tomu, aby ktorékoľvek dieťa s ohrozením narušením alebo postihnutím nepredstavovalo predmet personálnej či rodinnej tragédie a deprimujúceho problému pre učiteľov v škole. Poradenstvo predstavuje systém pomoci všetkým zmie¬neným.

Publikácia prezentuje výsledky riešenia vedeckovýskumných úloh KEGA – 021/UKF/4 „Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľ¬ských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania“ a VEGA 1/0184/11 „Diverzita školskej populácie ako ob¬jekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole“. V rámci tejto úlohy sú prezentované výsledky z overovania novej metodiky na rozvoj čítania s porozumením u dyslektikov a žiakov s poruchami čítania.

KOLLÁROVÁ, D. 2013.Kniha ako hra. Výchova detského čitateľa tvorivou dramatikou. Bratislava : HTC media consultig, s.r.o. 116 s. SBN 978-80-970833-3-5.

V dnešnej dobe rôznych technických vymožeností je žiaduce, aby sa knihám prinavrátil ich status čara a dôležitosti. Pre deti mladšieho školského veku sú dôležitým zdrojom poznávania sveta, prameňom vedomostí i rozvoja fantázie a tvorivosti. Medzi publikácie, ktoré inšpiratívnym spôsobom s využitím tvorivej dramatiky upozorňujú a zároveň umožňujú rozvoj literárnej komunikácie i výchovu zanieteného detského čitateľa patrí monografia doc. Dany Kollárovej, PhD., príznačne nazvaná „Kniha ako hra. Výchova detského čitateľa tvorivou dramatikou“. Publikácia sa detailne zaoberá umením komunikovať a kontaktovať sa s ľuďmi pomocou špecifických metód, techník a prostriedkov tvorivej dramatiky. Monografia je rozčlenená do siedmych bazálnych kapitol s rôznym počtom subkapitol, v ktorých autorka podrobne rozpracováva problematiku formovania vzťahu dieťaťa ku knihám a čítanému slovu. Záverečné dve kapitoly majú aplikačný charakter, v ktorých autorka popisuje realizovaný projekt a uvádza konkrétne námety na dramatizáciu pri práci s knihou a textom.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011