Publikácie 2014

PINTES, G. 2014.Svetonázorové a konceptuálne východiská edukačnej diverzity. Nitra : UKF, Nitra. 110 s. ISBN 978-80-558-0585-6.

Monografické dielo G. Pintesa má ambíciu kompenzovať nedostatok publikácii z oblasti filozofie výchovy, vďaka ktorým si môže záujemca o edukačné vedy lepšie a komplexnejšie vytvoriť prehľad o tých konceptoch, smeroch a prúdoch humanitných vied, ktoré z zásadnej miere ovplyvnili pedagogické myslenie v ostatných dvoch storočiach. Publikácia je cielene orientovaná pre vstup do štúdia edukačných vied, preto si nekladie za cieľ konkurovať tým monografiám z oblasti filozofie výchovy, ktoré sa na začiatku štúdia ukazujú ako príliš náročné a ťažko spracovateľné.

ŽOVINEC, E. – KREJČOVÁ, L. – POSPÍŠILOVÁ, Z. 2014.Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii – edukácia a poradenstvo. Bratislava : Iris. 175 s. ISBN 978-80-8253-018-0.

Monografia obohacuje teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú problémy s porozumením textu, samostatným učením sa a organizovaním si informácií pre svoje vzdelávanie a záujmy.

Autori poukazujú na teoretické východiská a metodické aspekty rozvoja metakognície u žiakov a študentov s poruchami učenia. Je príspevkom k problematike kognitívnych a metakognitívnych stratégií v psychologickom a špeciálnopedagogickom poradenstve. Monografia prezentuje čiastkové výsledky vedecko-výskumných úloh Kega a GAČR.

HATÁR, C. 2014.Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra : PF UKF, 110 s. ISBN 978-80-558-0666-2.

Predkladaná vysokoškolská učebnica je autorovým výstupom z projektu VEGA č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Publikáciu tvorí päť kapitol. V prvej kapitole sa autor zaoberá históriou seniorskej edukácie. Druhá kapitola je venovaná teoreticko-metodologickým základom geragogiky. Seniorom ako cieľovej skupine geragogiky je venovaná tretia kapitola. Autor sa tu bližšie zaoberá osobnosťou seniora, klasifikáciou seniorského veku, starobou a starnutím, ako aj zmenami osobnosti a organizmu a adaptačnými problémami v starobe. Štvrtá kapitola približuje obsahové zameranie a metodiku edukácie seniorov. V piatej kapitole autor podáva charakteristiku vybraných vzdelávacích inštitúcií, sociálnych a zdravotníckych zariadení, ktoré sa podieľajú na seniorskej edukácii.

HATÁR, C. 2014.Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte. Nitra : PF UKF, 73 s. + príloha (4 s.) ISBN 978-80-558-0701-0.

Predkladaná vedecká monografia je autorovým výstupom z projektu VEGA č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Publikácia pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole sa autor zaoberá terminologickými a konceptuálnymi otázkami kvality života (seniorov), faktormi, ktoré ju ovplyvňujú, ako aj analýzou dosiaľ uskutočnených výskumov kvality života (inštitucionalizovaných) seniorov. Druhá kapitola je venovaná seniorskej edukácii v rezidenciálnych zariadeniach. Autor sa tu bližšie zaoberá jej východiskami a bariérami, vzdelávacími potrebami seniorov a možnosťami edukácie seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Tretia kapitola zahŕňa projekt, analýzu a rezultáty výskumu, ktorý autor realizoval v siedmich krajoch Slovenska na vzorke 259 respondentov (klientov zariadení pre seniorov). Súčasťou publikácie sú aj odporúčania pre ďalší výskum v geragogike a pre edukačnú prax.

ŽOVINEC, E. – DUFEKOVÁ, A. 2014.Testová príručka k súboru skúšok © ČÍ(S)TA – ČÍTANIE STARŠÍCH. 1. vyd. Nitra : UKF, 88 s. ISBN 978-80-558-0648-8.

Súbor diagnostických skúšok ČÍ(S)TA – Čítanie starších predstavuje súbor skúšok orientovaný na meranie výkonu v čítaní s porozumením a vybraných súvzťažných jazykovo-kognitívnych procesov pre žiakov sekundárneho stupňa vzdelávania od 8. ročníka ZŠ vyššie. Batéria skúšok vznikala v rokoch 2012 – 2014 ako výstup výskumnej úlohy KEGA. Jeho tvorba vychádza najmä z potrieb poradenskej praxe.

ŽOVINEC, E. – KREJČOVÁ, L. – POSPÍŠILOVÁ, Z. 2014.Ja na to mám. 1. vyd. Nitra : UKF, 123 s. ISBN 978-80-558-0708-9.

Odborná publikácia Program Ja na to mám (Žovinec, Krejčová, Pospíšilová, 2014), predstavuje špecializovaný reedukačný nástroj, ktorý je určený pre stredoškolákov a dospievajúcich s dyslexiou, inými poruchami učenia, príp.

inými výraznými študijnými problémami. Program vznikal na základe teoretických a výskumných štúdií zameraných na rozvoj kognitívnych funkcií a súčasne sa snaží postihnúť základné oblasti, v ktorých stredoškoláci s dyslexiou mávajú ťažkosti (viď Moody, 2007; Moody, 2004; Ostler, 2009).

Publikácia bola schválená Edičnou radou a Edičnou komisiou PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Publikácia je výstupom riešenia vedecko-výskumnej úlohy KEGA na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (č. 021UKF-4) s názvom Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania (Doc. Žovinec) a výsledkom medzinárodnej spolupráce s DysCentrom Praha. Publikácia sa skladá z dvoch častí: príručka a pracovné listy. Publikáciu odporúčame aj ako učebný text pre špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, logopédov a psychológov v pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu.

KURINCOVÁ, V. – SEIDLER, P. – FENYVESIOVÁ, L. – DUFEKOVÁ, A. 2014.AUSPÍCIE PEDAGOGIKY Z POHĽADU DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV. Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov. 1. vyd. Nitra : UKF, 256 s. ISBN 978-80-558-0683-9.

Publikácia je súborom vedeckých a odborných príspevkov domácich i zahraničných doktorandov a postdoktorandov, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej každoročne Katedrou pedagogiky PF UKF v Nitre. Zborník je rozdelený do viacerých častí. Prvú časť tvoria príspevky prezentované na konferencii doktorandov a postdoktorandov, v druhej časti sú uverejnené odbornou komisiou ocenené príspevky katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a tretia časť je obohatená o recenzie prác, ktorých autori sú pracovníkmi Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre.

HOLLÁ, K., 2014.Didaktika etickej výchovy. Nitra : PF UKF, 150 s. ISBN 978-80-558-0684-6.

Vysokoškolská učebnica prehľadným spôsobom prezentuje učebný predmet Etická výchova študentom pedagogiky. Celý text je možné vnímať troch kľúčových oblastiach: odborno-predmetovej, metodicko-didaktickej a aplikačnej. Text je štruktúrovaný na deväť kapitol, počnúc historickým exkurzom k počiatkom vyučovania tohto predmetu na našich školách na začiatku 90. rokov 20. storočia, cez predstavenie východiskových edukačných teórií, morálno-vývinových psychologických teórií, cieľov a obsahov etickej výchovy na rôznych typoch a stupňoch vzdelávania, až po didaktické zásady, stratégie, metódy vyučovania etickej výchovy a pedeutologické aspekty učiteľa etickej výchovy.

JEDLIČKOVÁ, P. 2014.Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : PF UKF, 164 s. ISBN 978-80-558-0611-2.

Predkladaná vysokoškolská učebnica je výstupom z riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Publikáciu tvorí sedem kapitol a jej cieľom je sprostredkovať a objasniť čitateľom základné pojmy a terminologické vymedzenie novo-profilujúcej sa disciplíny špeciálnej andragogiky a geragogiky, priblížiť špecifiká jednotlivých druhov postihnutí, prezentovať a popísať možnosti a osobitosti edukácie i edukačných aktivít pri práci s osobami s ľahkým i ťažkým zdravotným postihnutím v prislúchajúcich sociálnych zariadeniach, ako aj oboznámiť s osobitosťami materiálneho a inštitucionálneho zázemia edukácie.

JEDLIČKOVÁ, P. 2014.Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov. Nitra : PF UKF, 76 s. ISBN 978-80-558-0667-9.

Predkladaná vedecká monografia je výstupom z projektu VEGA č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Publikácia pozostáva z dvoch kapitol, ktoré majú teoreticko-empirický charakter. V prvej kapitole autorka rieši problematiku pro- a preseniorskej edukácie v rodinách, poukazuje na dôležité miesto seniora v rodine v kontexte medzigeneračných vzťahov a zároveň prináša analýzu a výsledky výskumu realizovaného v piatich krajoch Slovenska na vzorke 210 respondentov (ôsmakov základných škôl), ktoré majú výpovednú hodnotu o vzťahu mladšej generácie k seniorskej populácii. Druhá kapitola je zameraná na skúmanie problematiky inštitucionalizácie seniorov. Autorka v nej vyzdvihuje významnú úlohu rodiny v živote seniora prežívajúceho svoju jeseň života v rezidenciálnych podmienkach, popisuje bližšie adaptačný proces a ťažkosti s ním spojené. Táto kapitola zahŕňa aj rezultáty empirického šetrenia, ktoré prebiehalo tiež v piatich krajoch Slovenska a poukazuje na aktuálne dôvody vedúce rodiny k umiestneniu svojho príbuzného do inštitucionálnych podmienok. Zapojených bolo 113 respondentov (rodinných príbuzných seniora žijúceho v zariadení). Záver každej kapitoly obsahuje aj odporúčania pre edukačnú i geragogickú teóriu a prax.

BELIKOVÁ, V. 2014.Sociálna dimenzia v inkluzívnej edukácií žiakov so sluchovým postihnutím. Nitra : PF UKF, 144 s. ISBN 978-80-558-0655-6.

Monografia je zameraná na špecifickú oblasť inkluzívnej edukácie, ktorá je veľmi aktuálna. Autorka dlhodobo rieši otázky sociálnej inklúzie žiakov so sluchovým postihnutím.

Koncepcia chápania sluchového postihnutia z hľadiska sociokultúrneho pojatia je osoba so sluchovým postihnutím jednotlivcom s odlišným komunikačným systémom. Tieto pohľady však vychádzajú z názorov, že osoby so sluchovým postihnutím sú menšinou: majú svoj jazyk, históriu, kultúru a hodnoty. Spomínaná monografia sa venuje okrem iného aj otázkam tvorenia klímy a kohézie v triede so žiakom so sluchovým postihnutím. Edukačný proces v procese integrácie týchto žiakov je veľmi multispektrálny, zaujímavý, inovatívny a výchovno-vzdelávací, pretože už len na tento samotný proces a vytváranie vhodnejšej klímy a kohézie v triede sa musí pripraviť škola, pedagóg a spolužiaci.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011