Publikácie 2015

MENDELOVÁ, E. 2015.Vybrané kapitoly o rodine a rodičovstve. 1. vyd. – Nitra: UKF, 104 s. – ISBN 978-80-558-0781-2.

Predkladaná učebnica obsahuje také informácie (o spoločensko-historickej podmienenosti rodiny, o znakoch, formách a podmienkach súčasnej rodiny), s ktorými by mal byť oboznámený každý odborník, pracujúci s dieťaťom a rodinou. Nenárokuje si na komplexnosť spracovanej problematiky, autorka ju chápe ako východisko, ako základnú orientáciu k ďalšiemu štúdiu otázok rodiny a rodičovstva. Osvojenie si základných poznatkov umožní budúcim pedagógom, ale aj ďalším odborníkom z pomáhajúcich profesií správne sa orientovať v doterajšej odbornej literatúre a bude slúžiť ako východisko pre individuálne štúdium domácej i zahraničnej literatúry.

KARIKÓ, S. – PINTES, G. 2015.A nevelés filozófiai vonatkozásai. (Filozofické súvislosti edukácie). Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Szeged, 2015, ISBN: 978-615-5455-19-3.

Každý vstup do neznámej oblasti, do jej skúmania, predstavuje pre človeka istú mieru ťažkosti. Podobne je to aj so vstupom do skúmania javov, ktoré tvoria predmet edukačných vied. Proces edukácie sa však vyznačuje takou jedinečnosťou, že sa dotýka skoro každého človeka. Z toho logicky vyplýva aj to, že si veľa ľudí myslí, a je presvedčených o tom, že procesu edukácie aj rozumie. Rozumieť niečomu však neznamená len to, že je to súčasťou života niekoho a dosiahnutý výsledok procesu (v našom prípade edukačného) automaticky pripíšeme znalosti a kompetentnosti v danej sfére života. Vychádzajúc z toho, že aj vstup do skúmania edukačnej vedy by mal byť zameraný na vytvorenie dostatočne pevného a kvalitného základu poznatkového konštruktu o východiskách edukačných vied. Celý proces ďalšieho bádania a skúmania je postavený na základoch, ktoré sa potom v konkrétnych a špecifických sférach edukačnej vedy ďalej rozvíjajú. Podľa nášho presvedčenia vstupnou bránou takej funkcionality je filozofia výchovy – o čom pojednáva táto publikácia.

KADLUBEKOVÁ, D. 2015.Penitenciárna a postpenitenciárna edukácia dospelých. Banská Bystrica: Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Pedagogická fakulta. 162 s. ISBN 978-80-557-0939-0.

Obsahové zameranie monografie zodpovedá jej tematickému zameraniu, ako aj ambícii tejto publikácie byť základným východiskom tohto úseku tvoriacej sa penitenciárnej a postpenitenciárnej andragogiky. Úvodným konceptom monografie sú historické a súčasné reflexie teórií, ale aj praktického výkonu penitenciárneho zaobchádzania, ktoré determinujú celkovú koncepciu penitenciárnej starostlivosti. Nezanedbateľná pozornosť je venovaná aj významu a špecifikám edukácie v penitenciárnych podmienkach. Charakteristika systému vzdelávania odsúdených u nás a jeho komparácia so severskými krajinami je taktiež podnetnou súčasťou tejto monografie. Ťažiskovou oblasťou predmetnej problematiky sú kapitoly venované Postaveniu pedagóga v penitenciárnej starostlivosti, uplatneniu andragóga v penitenciárnom i postpenitanciárnom prostredí a prvotný koncept postpenitenciárnej edukácie.

SEIDLER, P. – PETROVÁ, G. – LOBOTKOVÁ, A. – NIKODÉMOVÁ, V. (Eds.) 2015.Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy: zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov konanej v Nitre dňa 6. mája 2015. 1. vyd. Nitra: UKF, 2015. 279 s. ISBN 978-80-558-0935-9.

Zborník „Dieťa – dospievajúci – dospelý v reflexii pedagogickej vedy“ je výstupom Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov, ktorú tradične organizuje už po 12-ty krát Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre. Zborník je súborom domácich a zahraničných (post)doktorandských teoretických a empirických tém príspevkov, ktoré svojim obsahom zodpovedajú aktuálny stav, hľadanie zjednocujúcich prienikov a posuny pedagogickej vedy v kontexte pojmov dieťa, dospievajúci a dospelý. Predkladaná publikácia sa člení do niekoľkých častí. Prvú časť tvoria prezentované príspevky účastníkov konferencie, v druhej časti sú uverejnené odbornou komisiou ocenené príspevky katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a tretia časť je tvorená z recenzií prác, ktorých autori sú pracovníkmi Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. Zborník v neposlednom rade vo významnej miere obohacuje zoznam absolventov doktorandského štúdia v študijnom programe pedagogika od roku 1999 do roku 2015 a spomienka k prof. PhDr. Rudolfovi Štepanovičovi, DrSc. pri príležitosti jeho 85. narodenín vyjadrujúca vďaku za jeho profesijný i ľudský prínos, ktorý svojim podielom odovzdal nielen katedre.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011