Publikácie 2016

PETROVÁ, G., HATÁR, C., MÜLLER DE MORAIS, M. (eds.). 2016.Ján Perhács: O živote, osobnosti a diele významného andragóga. Nitra : UKF. 76 s. ISBN 978-80-558-1129-1.

Zborník je venovaný životu, osobnosti a dielu Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Jána Perhácsa, CSc., významného odborníka na poli edukácie dospelých a andragogiky, pri príležitosti jeho životného jubilea. Je štruktúrovaný do dvoch hlavných kapitol, a to 1) K vedeckej tvorbe Jána Perhácsa a 2) Priania a reminiscencie na Jána Perhácsa. Autormi jednotlivých štúdií a prianí sú odborníci z oblasti pedagogiky a andragogiky, ktorí s Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Jánom Perhácsom, CSc. spolupracovali.

GUNIŠOVÁ, D. – KOZÁROVÁ, N. 2016.Pojmové mapy v teórii a praxi. Nitra: UKF, 2016, 174 s. ISBN 978-80-558-1075-1.

Autorky sa v monografii zameriavajú a popisujú najnovšie poznatky v oblasti kognície a kognitívneho spracovania poznatkov prostredníctvom pojmových máp. V práci poukazujú na uplatňovanie mozgovokompatibilných zásad pri učení, opisujú ontogenézu vývoja pojmových máp, tvorbu a aplikáciu pojmového mapovania pri učení a vo vyučovacom procese. V neposlednom rade sa autorky zameriavajú na modernizáciu a aktualizáciu pojmového mapovania prostredníctvom počítačových softvérov a IKT techniky. Cieľom práce je nielen vytvoriť základnú študijnú literatúru, ale aj priniesť praktické a metodické postupy pojmového mapovania.

TOMŠIK, R. 2016.Prečo sme sa stali učiteľmi? : demogeografické prostredie ako faktor ovplyvňujúci motiváciu voľby učiteľského povolania. Báčsky Petrovec: SVC, 2016. 96 s. ISBN 978-86-7103-465-4.

Problematika osobnosti učiteľa je predmetom mnohých výskumov ako v pedagogike, tak aj v iných vedných disciplínach. V posledných rokoch sa pozornosť sústreďuje aj na oblasť motivácie voľby povolania učiteľov, lebo motívy voľby povolania môžu predurčiť ďalší profesijný rozvoj. Práca popisuje profesijný rozvoj učiteľov a zástupenosť typov motivácie voľby učiteľského povolania v dvoch krajinách – na Slovensku a Srbsku. Profesijný rozvoj učiteľov je popisovaný teoreticko-empirickým prístupom a vzhľadom na skúmajúcu problematiku sa monografia zaoberá základnými charakteristikami osobnosti učiteľa, charakteristikou profesijného vývoja, tvorbou vzťahu k tejto profesii i jednotlivými motívmi voľby učiteľského povolania.

TURZÁK, T. – KURINCOVÁ, V. 2016.Rodičovstvo s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. 1. vyd. Nitra: UKF, 2016, 146 s. ISBN 978-80-558-1099-7.

Monografia venuje pozornosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám. Svojím obsahom rieši interdisciplinárnu tému, ktorá sa prelína na pomedzí integratívnej špeciálnej pedagogiky a pedagogiky rodiny. Zámerom autorov je rozšíriť túto špecifickú, ale dôležitú oblasť skúmania o nové poznatky a zdôrazniť prepojenie rôznych oblastí poznania pri výchove v rodine, kde životné okolnosti postavili rodičov do roly výnimočného rodiča – rodiča dieťaťa so špeciálnymi potrebami.

HOLLÁ, K. 2016.Sexting a kyberšikana. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2016. 166 s. ISBN 978-80-8153-061-6.

Zámerom publikácie je objasniť riziká spojené s kyberšikanou a sextingom. Kyberšikana zahŕňa využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú úmyselné, nepriateľské a často opakované správanie jednotlivca alebo skupiny s úmyslom ublížiť. Aj keď možno, že obeťou kyberšikany sa môže stať hocikto, najčastejšími realizátormi a obeťami tohto druhu správania sú deti a dospievajúci. V monografii upozorňujeme na prevalenciu kyberšikany v európskom a mimoeurópskom kontexte, aktérov kyberšikany a ich motiváciu k správaniu a typológiu kyberšikany. Osobitnú pozornosť si zasluhuje povaha kyberšikany, ktorá vyplýva zo samotnej agresívnej podstaty aktu a teda ju určujú teórie agresie a ostatné teoretické prístupy.

LŐRINCZOVÁ, E. – ŽOVINEC, E. 2016.Sociálne kompetencie žiakov v diskurze 21. storočia. 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 150 s. – ISBN 978-80-558-1124-6.

Monografia profiluje súčasné postuláty edukačných koncepcií 21. storočia s dôrazom na sociálne kompetencie a sociálne zručnosti žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania v súčasnom legislatívnom rámci bežných základných škôl. Obsahovo sa zameriava na vybrané koncepcie, ktoré formujú a utvárajú oficiálne dokumenty, a tým sa implikujú do činností v edukačnom procese. Následne sa monografia zameriava vybrané slovenské a zahraničné programy na rozvoj sociálnych zručností, ktoré je možné implementovať do vyučovacieho procesu, ako zdroj cenných a významných informácií na rozvoj transcendentálnej oblasti osobnosti každého žiaka.

HATÁR, C. 2016.Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Nitra : UKF. 80 s. ISBN 978-80-558-0988-5.

Predkladaná vedecká monografia je výstupom autora z riešenia projektu VEGA č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti. Monografia je štruktúrovaná do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná sociálnej andragogike ako teoretickej platforme sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých a seniorov, druhá kapitola pojednáva o dospelom človeku a o seniorovi (nielen) so zdravotným postihnutím, tretia kapitola je zameraná na vybrané atribúty profesiogramu sociálneho andragóga a štvrtá kapitola na vybrané profesijné nástroje sociálno-edukačnej práce s inštitucionalizovanými dospelými a seniormi (nielen) so zdravotným postihnutím.

TOMŠIK, R. 2016.Štatistika v pedagogickom výskume : Aplikácia komparačných a korelačných metód pomocou programu Microsoft Excel. Nitra : UKF, 2016. 304 s. ISBN 978-80-558-1027-0.

Publikácia je určená pre záujemcov o výskum v pedagogických vedách, ako aj učiteľom v praxi, či študentom študijných programov v rámci pedagogických vied, ako aj ostatným záujemcom o štatistiku mimo rámca pedagogických vied. Zvláštny dôraz v tejto publikácii je kladený na zrozumiteľnosť aplikácie a praktické použitie jednotlivých metód. Uplatnenie postupov uvedených v publikácii nevyhnutne nepredpokladá predchádzajúce poznatky o štatistických a matematických postupoch a slúži aj ako základná učebnica pre vysokoškolské štúdium v pedagogických vedách, pretože predstavuje základné štatistické pojmy, vysvetľuje štatistické metódy a ich použitie formou, ktorá je prı́stupná aj „nematematicky“ orientovaným študentom. Na rozdiel od iných dostupných publikácií na našom trhu, táto publikácia predstavuje presné postupy aplikácie jednotlivých metód ako deskriptı́vnej, tak i inferenčnej štatistiky v programe Microsoft Excel.

GROFČÍKOVÁ, S. 2016.Teória a metodika záujmovej činnosti a záujmového vzdelávania. 1. vyd. Nitra : UKF, 2016. 120 s. ISBN 978-80-558-1028-7.

Učebnica venuje pozornosť neformálnej edukácií a voľnému času, vysvetľuje základnú terminológiu nevyhnutnú pre ucelený obraz o problematike. Popisuje záujmovú činnosť detí, mládeže a záujmové vzdelávanie dospelých z pohľadu teórie, ale aj praktickej realizácie. Nahliada na ontogenézu záujmov človeka od predškolského veku až po starobu, motiváciu k činnosti, obsahovú náplň a možnosti sebarealizácie predovšetkým v organizovanej záujmovej činnosti a vzdelávaní.

PETROVÁ, G. – SEIDLER, P. – FOGLOVÁ, L. – LŐRINCZOVÁ, E. (eds.) 2016.Variabilita pohľadov na edukačný proces : zborník príspevok z XIII. medzinárodnej konferencie doktorandov a postdoktorandov v Nitre 4. mája 2016. 1. vyd. Nitra : UKF, 2016. 192 s. ISBN 978-80-558-1128-4.

Publikácia je výstupom konferencie doktorandov Katedry pedagogiky, ktorú každoročne, v poradí už 13.krát organizuje KPG PF UKF. Prostredníctvom jednotlivých tak teoretických príspevkov, ako aj vedeckých štúdií, sa vyjadruje rad doktorandov, postdoktorandov, ale aj študentov z oblasti výchovy, vzdelávania. Príspevky autorov sú koncipované v rámci andragogickej vedy, predškolskej a elementárnej pedagogiky a pedagogiky, čím zborník ponúka širší pohľad na edukačný proces od materskej školy, cez povinnú školskú dochádzku až po celoživotné vzdelávanie. Obsahovo zborník analyzuje trendy determinujúce kvalitu edukácie vo vzťahu k aktérovi edukačného procesu, prezentuje výsledky teoretického a empirického bádania účastníkov konferencie.

KADLUBEKOVÁ, D. 2016.Základy andragogickej etiky. Nitra : UKF, 2016. 90 s. ISBN 978-80-558-1076-8.

Vysokoškolská učebnica pod názvom „Základy andragogickej etiky“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku i v Česku. Vysokoškolská učebnica rozoberá nosné otázky novokoncipovanej disciplíny – andragogickej etiky – od jej teoreticko-metodologických východísk, cez odborné andragogicko-etické otázky až po metodiku jej rozvíjania. Vychádza pritom z etiky ako filozofickej disciplíny a opiera sa tiež o spracovanie podobných otázok v pedagogike, ktoré aplikuje na situáciu edukácie dospelých.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011