Publikácie 2017

HOLLÁ, K. 2017.Detekcia kyberagresie – kyberšikanovania a sextingu. Nitra : PF UKF. 113 s. ISBN 978-80-558-1205-2.

Téma kyberagresie, kyberšikanovania a sextingu je aktuálna, živá a závažná. Monografia deteguje kyberšikanovanie v podmienkach Slovenskej republiky vo vekovej kategórií 11- až 18- ročných žiakov prostredníctvom modifikovaného dotazníka Kyberšikana a kyberagresia. Súčasťou detegovania kyberšikanovania je aj zmapovanie sextingu u dospievajúcich. Sexting v praxi znamená najčastejšie zasielanie vlastných fotografií so sexuálnym podtónom, ale aj erotických správ inej osobe.

MÁČAJOVÁ, M., GROFČÍKOVÁ, S., ZAJACOVÁ, Z. 2017.Fonologické uvedomovanie ako prekurzor vývinu gramotnosti. Nitra : PF UKF, 95s. ISBN 978-80-558-1212-0.

Monografia upriamuje pozornosť na jazyk a reč vo vzťahu k počiatočnej gramotnosti. Hlavným cieľom publikácie je ozrejmiť teoretické východiská fonologického uvedomovania a fonologických schopností, ich vývin a význam v procese vyučovania začiatočného čítania a písania v primárnom vzdelávaní. V jednotlivých kapitolách je poukázané na didaktické aspekty rozvíjania fonologického uvedomovania v predškolskom veku ako východiska ranej gramotnosti. Autorky ďalej venujú pozornosť rôznym teóriám vývinu a osvojovania si materinského i cudzieho jazyka. Jednotlivé teórie smerujú k objasneniu vzťahu medzi vývinom reči a raným osvojovaním si cudzieho jazyka.

MENDELOVÁ, E. – FENYVESIOVÁ, L. 2017.Child in the Family and School Environment. Szeged : Belvedere Meridionale, ISBN 978-615-5372-72-8.

Predkladaná publikácia upriamuje pozornosť na vplyv rodiny a školy v procese socializácie dieťaťa. Analyzuje osobitosti socializačného procesu v edukačnom prostredí rodiny a školy, ako aj činitele determinujúce tento proces, napr. výchova, štruktúra rodiny, emocionálne vzťahy, sociokultúrne a ekonomické podmienky rodiny, interakčné väzby a vzťahy v škole, vyučovací štýl učiteľa, osobnostné a profesijné elementy osobnosti učiteľa, jeho vzťah k žiakom a pod. Autorky vyzdvihujú spoločnú zodpovednosť rodiny a školy za socializáciu a výchovu osobnosti dieťaťa.

JEDLIČKOVÁ, P. 2017.Medzigeneračné učenie v rodinnom prostredí ako prevencia agresívneho správneho správania u detí. Nitra : UKF, 2017. 109 s. ISBN 9789055811789.

Cieľom predkladanej publikácie je prezentovať terminologické vymedzenia medzigeneračného učenia, analyzovať základné pojmy danej problematiky, popísať východiská intergeneračného vzdelávania z pohľadu histórie i súčasnosti, rovnako ako aj medzigeneračné programy ako inštrumenty edukácie medzi rozdielnymi generáciami. Venujeme sa aj špecifikám intergeneračnej edukácii v podmienkach rodiny s dôrazom na učenie medzi starými rodičmi a vnúčatami, typológii starých rodičov a činiteľom podporujúcim aktívnu účasť zástupcov oboch generácií na spoločne realizovaných činnostiach. V poslednej časti sa zameriavame na charakteristiku a rôznorodú klasifikáciu agresie a agresívneho správania ako nežiaduceho spoločenského javu.

KOZÁROVÁ, N. – TOMŠIK, R. a kol. 2017.Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí : zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov. Nitra : UKF, 2017. 322 s. ISBN 978-80-558-1209-0.

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojimi pravidelnými vedeckými konferenciami vytvára základy významnej tradície v oblasti pedagogickej a andragogickej teórie a praxi. Konferencia má význam nielen pre rozšírenie pedagogickej a andragogickej teórie a jej implikácie do praxe, ale primárne má význam pri rozvíjaní profesijných kompetencií doktorandov a postdoktorandov – budúcich vysokoškolských zamestnancov, prednášateľov a vedcov. Výsledkom konferencie je zborník, do ktorého sú implementované príspevky z konferencie z oblastí andragogiky, didaktiky, metodológie, špeciálnej a integratívnej pedagogiky, pedeutológie, či predškolskej a elementárnej pedagogiky a ocenené príspevky zo sekcie ŠVOUČ.

HOLLÁ, K. a kol. 2017.Prevencia kyberagresie a kyberšikanovania. Nitra : PF UKF. 178 s. ISBN 978-80-558-1210-6.

Monografia objasňuje a analyzuje formy a spôsoby pomoci – riešenia a eliminácie kyberagresie a kyberšikanovania u detí a dospievajúcich zo strany zainteresovaných strán, inštitúcií a organizácií. Monografia Prevencia kyberagresie a kyberšikanovania vznikla ako záverečný výstup v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0244/15 Detekcia a riešenie kyberšikany v SR.

PISOŇOVÁ, M. a kol. 2017.Školský manažment : terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 168 s. ISBN 978-580-8168-660-3.

Vzhľadom k neustále sa meniacim podmienkam a zvyšujúcim sa nárokom na proces riadenia škôl a školských zariadení, vznikla potreba uskutočniť obsahovú inováciu školského manažmentu, súčasťou ktorej je aj tento terminologický a výkladový slovník. Autormi 141 hesiel je 30 renomovaných odborníkov z radov slovenských a českých univerzitných profesorov, docentov a odborných asistentov. Slovník je určený pre poslucháčov učiteľských a neučiteľských študijných programov, pedagogických zamestnancov, manažérov škôl a školských zariadení. Svoje opodstatnenie určite nájde aj v radoch vysokoškolských pedagógov a učiteľov kontinuálneho vzdelávania.

MÜLLER DE MORAIS, M. – RAPSOVÁ, L. 2017.Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragonická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-9-7.

Autorky sa v predkladanej publikácii usilovali o funkčné prepojenie poznatkov psychológie, edukológie a andragogiky, ktorých vyústením je analýza špecifík tréningovej práce s dospelými a seniormi so zdravotným postihnutím. Publikácia pozostáva zo štyroch hlavných častí: Dospelý a senior so zdravotným postihnutím, Sociálna kompetencia a možnosti jej poznávania, Kognitívno-behaviorálny prístup k rozvíjaniu sociálnej kompetencie a Organizácia tréningu sociálnej kompetencie. Prvá časť predstavuje čitateľovi cieľovú skupinu dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím, kde sa orientuje na jednotlivé druhy postihnutia a špecifiká edukácie jednotlivcov s tým ktorým postihnutím. Druhá časť venuje pozornosť základnému vymedzeniu a štruktúre sociálnej kompetencie, ako aj viacerým možnostiam jej posúdenia. V tretej časti analyzuje vybrané nástroje rozvíjania sociálnej kompetencie s akcentom na kognitívno-behaviorálny prístup. Cieľom štvrtej časti publikácie je uviesť čitateľa do podstaty tréningu sociálnej kompetencie. Publikácia je obohatená o ukážky návrhov tréningov dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím.

TOMŠÍK, R. 2017.Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách : úvod do metodológie a štatistického spracovania. Nitra : UKF, 2017. 505 s. ISBN 978-80-558-1206-9.

Štatistika je disciplína, ktorá dnes tvorí nevyhnutnú súčasť štúdia všetkých vied a vedných disciplín vrátane pedagogiky. Táto publikácia je určená pre záujemcov o výskum v pedagogických vedách, taktiež učiteľom v praxi, či študentom študijných programov v rámci pedagogických vied, ako aj ostatným záujemcom o štatistiku mimo rámca pedagogických vied. Zvláštny dôraz v tejto publikácii kladieme na zrozumiteľnosť aplikácie a praktické použitie jednotlivých metód. Na rozdiel od iných dostupných publikácií na našom trhu, táto publikácia predstavuje presné postupy aplikácie jednotlivých metód, ako deskriptívnej, tak i inferenčnej štatistiky v programe Microsoft Excel. Publikácia Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách: Úvod do metodológie a štatistického spracovania je doplneným vydaním našej prvej učebnice Štatistika v pedagogickom výskume.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011