Publikácie 2018

PETROVÁ, G. – ZIMANOVÁ, R. 2018.Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov. Praha : Česká andragogická společnost, 2018. – 72 s. – ISBN 978-80-906894-6-6.

Publikácia sumarizuje poznatky z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov a poskytuje teoretické východiská pre čoraz viac preferovanú metódu rozvoja zamestnancov v slovenských podnikoch – development centier. Na túto metódu nazerá z pohľadu stability a spokojnosti zamestnancov, pracovnej motivácie, či zmyslu práce pre človeka. Prostredníctvom teórie ako aj praktických ukážok poukazuje na rôzne prínosy metódy development centier v podnikoch, dôvody jej zavádzania ako aj samotné vnímanie a postavenie spomínanej metódy rozvoja zamestnancov v organizáciách.

Duchovičová, J., Gunišová, D., Kozárová, N., Koleňáková, R. Š. 2018.Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe [elektronický zdroj] : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre 13. – 14. novembra 2017 ; editorky Jana Duchovičová a kol. – 1. vyd. Nitra : UKF, 2018. – online – 575 s. – ISBN 978-80-558-1277-9.

V príprave učiteľov je identifikácia stratégií na rozvoj kritického myslenia považovaná za základný predpoklad pre kvantitatívnu a kvalitatívnu zmenu v príprave učiteľov 21. storočia, preto didaktika a najmä jej aplikovaná špecializovaná rovina odborových didaktík hľadá a identifikuje stratégie kritického a tvorivého myslenia, ktorých aplikácia je možná už v praktickej pregraduálnej učiteľskej príprave najmä prostredníctvom jednotlivých druhov pedagogickej praxe.
Téma zborníka vznikla z transdisciplinárnej diskusie odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných a jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia, ktorí sú združení, resp. spolupracujú s riešiteľmi výskumného projektu APVV 15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. Ústrednou myšlienkou zborníka je identifikácia stratégií rozvíjajúcich kritické a tvorivé myslenie a prezentácia najnovších zistení odborovo-didaktických výskumov a skúseností z aplikácie stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi.
Zdrojom pre vymedzenie stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia je vymedzenie konštruktovej roviny kritického a tvorivého myslenia a dôkazy o tom, že zručnosti kriticky myslieť je možné vo výchovnovzdelávacom procese priamo ovplyvňovať. Zručnosť kriticky myslieť je autormi štúdií vnímaná ako cesta k dobrému životu. Efektívne učenie zamerané na osvojenie si zručnosti kriticky myslieť dáva jednotlivcovi najlepšiu nádej na úspešný život, ako postulujú kľúčové tézy v mnohých dokumentoch deklarovaných potrieb celoživotného učenia sa alebo vzdelávania. Zborník obsahuje aplikačnú a implementačnú zložku rozvoja tvorivého a kritického myslenia v edukačnom procese, v podobe námetov praktických workshopov orientovaných na tvorivé vyučovanie matematiky, finančného vzdelávania v podmienkach základnej školy, rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia v intenciách interpersonálnej komunikácie, tvorbu pozitívnej klímy, výtvarný rozvoj žiaka a tiež stratégie rozvíjania kritického myslenia vo vyučovaní cudzích jazykov a biológie.

Kollárová, Dana – Pavličková, Alexandra. 2018.Voľný čas a výchova mimo vyučovania. Nitra : UKF, 2018. 128 s. ISBN 978-80-558-1329-5.

Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať ucelený a systematizovaný výklad kľúčových poznatkov k problematike pedagogiky voľného času, sprostredkovať jej vývinové tendencie a pojmové uchopenie a zároveň sumarizovať základné poznatky a aspekty výchovy detí a mládeže mimo vyučovania, ich význam a perspektívy. Obsah učebnice vychádza zo syláb vyučovacích predmetov Pedagogika voľného času a mimoškolská výchova, prípadne Mimoškolská výchova, ktorý je súčasťou pedagogicko-psychologického základu viacerých študijných odborov, a to učiteľských aj neučiteľských. Autorky sa v publikácii venujú základným témam z predmetnej problematiky, a to od histórie, cez teoretické vymedzenie voľného času a výchovy mimo vyučovania, cez metódy edukácie vo voľnom čase, až po samotnú pozíciu vychovávateľa či významné organizácie a inštitúcie zabezpečujúce neformálne vzdelávanie.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011