Publikácie 2019

GROFČÍKOVÁ, S., MÁČAJOVÁ, M. 2019.Fonologické uvedomovanie detí predškolského veku. Nitra : PF UKF. 196 s. ISBN 978-80-558-1488-9.

Monografia je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku. Pozornosť je orientovaná na teoretické východiská a empirické zistenia v oblasti fonologického a fonematického uvedomovania v predškolskom veku dieťaťa. Súčasné vedecké poznanie poukazuje na fakt, že fonologické uvedomovanie zohráva dôležitú úlohu v procese začiatočného čítania pri utváraní gramotnosti a je vnímané ako jeden z dôležitých prediktorov vývinu čítania. V prvej časti monografie vymedzujeme pojmy jazyk a reč, ich význam v komunikácii. Popisujeme ucho ako auditívny systém prijímajúci zvukové informácie a rečové orgány, ktorými tvoríme reč. Analyzujeme procesy počúvania a hovorenia s prepojením na mozgovú činnosť, ktorá vedie k pochopeniu jazyka a tvorbe reči. Ďalej charakterizujeme fonetickú a fonologickú rovinu jazyka a konštrukty spojené s riešenou problematikou. Druhá časť monografie prináša empirické výsledky výskumu zisťujúceho úroveň fonologických schopností detí v predškolskom veku testom vlastnej konštrukcie, čo vzhľadom na veľkosť výskumnej vzorky umožnilo stanoviť normy pre jednotlivé vekové kategórie.

MÁČAJOVÁ, M. 2019.Hodnotenie fonologického uvedomovania detí predškolského veku. Nitra : UKF, 2019, 181 s. ISBN 978-80-558-1480-3.

Problematika fonologických schopností sa v posledných rokoch stala veľmi aktuálnou témou, ktorá reflektuje na viaceré problematické oblasti v spojitosti s jazykovou gramotnosťou detí. Vedecká monografia si kladie za cieľ objasniť teoretické východiská fonologického uvedomovania v kontexte jazykovej gramotnosti detí. Primárna pozornosť je venovaná teoretickej analýze pojmov, ktoré majú úzky vzťah k fonematickému uvedomovaniu, obsahovému uchopeniu fonologických schopností v minulých a súčasných kurikulárnych dokumentoch pre predprimárne a čiastočne primárne vzdelávanie na Slovensku s následným definovaním cieľov a oblastí, ktoré sú významné pre rozvoj fonologických schopností detí.
Druhá časť vedeckej monografie je venovaná predstaveniu autorkou vytvoreného Testu fonologického uvedomovania (TFU), ktorý hodnotí úroveň fonologických schopností detí od štyroch do siedmich rokov. Test je zložený z 5 základných celkov a 17 okruhov. Obsahuje metodiku testovania, hodnotiace normy, cieľ každej hodnotenej oblasti, popis testovaných slov a kritérií ich výberu, inštrukcie pre administrátora, inštrukcie pre dieťa, spôsob hodnotenia každej položky a obsahuje aj úlohy na zacvičenie detí.
Nosnou časťou vedeckej monografie sú výsledky testovania 866 detí predškolského veku, ktoré sú matematicky spracované a vedú k stanoveniu noriem v jednotlivých vekových kategóriách. Významnou časťou monografie je overenie psychometrických charakteristík Testu fonologického uvedomovania.

JEDLIČKOVÁ, P. 2019.Práca sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga so žiakmi s problémovým správaním. 1. vyd. Nitra : UKF. 169 s. ISBN 978-80-558-1473-5.

Predkladaná vedecká monografia sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám skúmanej problematiky, konkrétne terminológii dotýkajúcej sa rôznorodosti významu a obsahu pojmov, akými sú problémové správanie, poruchy správania, rizikové správanie, sociálno-patologické javy a pod., a to zo zorného uhla pohľadu dvoch dopĺňajúcich sa vedných odborov: špeciálnej pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Následne sa venuje úlohe školského špeciálneho a sociálneho pedagóga pri práci so žiakmi, ktorí sú nositeľmi problémového správania a popisuje konkrétne intervenčno-preventívne programy, ktoré títo odborní zamestnanci využívajú v rámci svojho profesijného pôsobenia na školách. Empirická časť sa zameriava na mapovanie výskytu skúmaných prejavov správania u vybranej skupiny žiakov základných škôl v závislosti od toho, či na škole pôsobí alebo nepôsobí školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

ŽOVINEC, E. a kol. 2019.Špeciálna pedagogika 2 : kompendium súčasnej špeciálnej pedagogiky podľa užšieho zamerania pre špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov a logopédov. 1. vyd. – Nitra : UKF, 2019. – 232 s., ISBN 978-80-558-1379-0.

Vysokoškolská učebnica s názvom Špeciálna pedagogika II je určená pre študentov špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a logopédie. Základy špeciálnej pedagogiky sú rozdelené do dvoch blokov, pričom ten druhý je venovaný špecializáciám podľa užšieho zamerania. Ide nám o to, aby špeciálni pedagógovia získali moderný, komprehenzívny prehľad poznatkov všetkých základných špeciálnopedagogických disciplín. Školskí špeciálni pedagógovia sa v praxi stretávajú s celou paletou ťažkostí u žiakov, kombináciou diagnóz, detí s hraničným výkonom a podobne. Zároveň sa stretávajú s výsledkami diagnostiky rôznych odborníkov, ktorí používajú indiferentné pojmové aparáty a jazyk špeciálnych pedagógov, neurológov, psychiatrov, lekárov, logopédov nie je vždy rovnaký. Snažili sme sa, ako autori, reflektovať to, čo nám v praxi po absolvovaní školy chýbalo, ale aj mnohé zmeny v terminológii, klasifikáciách vývinových porúch a vedeckých poznatkov posledných rokov. Autormi kapitol sú pracovníci Katedry pedagogiky UKF ( doc. PaedDr. Erik Žovinec (ed.), PhD., doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., PhDr. Petra Jedličková, PhD., PaedDr. Vladimíra Belíková, PhD., Monika Debnár-Grznárová, PhD., Mgr. Dominika Hošová, Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková). Publikácia obsahuje 11 kapitol a sú v nej obsiahnuté všetky špeciálnopedagogické disciplíny.

DUCHOVIČOVÁ, J., HOŠOVÁ, D., KOLEŇÁKOVÁ, R. Š. 2019.Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018. Nitra : UKF, 2019. 707 s. ISBN 978-80-558-1408-7.

Publikácia sumarizuje poznatky z oblasti kritického a tvorivého myslenia, poskytuje nielen teoretické východiská, ale aj poznatky z praxe. Zborník vznikol ako výstup konferencie s názvom „Inovatívne trendy v odborových didaktikách – Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní“, ktorá sa konala na pôde Pedagogickej fakulty 21. novembra 2018. Pripravili ju Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta UKF a Štátny pedagogický ústav. Téma zborníka kontinuálne nadväzuje na hlavnú myšlienku zborníka „Inovatívne trendy v odborových didaktikách“ (2018), ktorá v kontexte požiadaviek praxe vznikla z transdisciplinárnej diskusie odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných a jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia, ktorí sú združení, resp. spolupracujú s riešiteľmi výskumného projektu APVV 15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. Cieľom zborníka bolo vytvoriť priestor pre prezentáciu teoretického a empirického ukotvenia problematiky rozvíjania kritického myslenia z pohľadu jednotlivých odborových didaktík prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných, jazykových predmetov. Zborník taktiež obsahuje aplikačnú a implementačnú zložku rozvoja tvorivého a kritického myslenia v edukačnom procese, v podobe námetov praktických workshopov orientovaných na tvorivý výtvarný rozvoj žiaka a tiež využitie divadla „Fórum“ v edukačnom procese.

KOZÁROVÁ, N. 2019.Práca s chybou v edukačnom procese. Nitra: Vydavateľstvo SPU v Nitre, 2019. 90s. ISBN 978–80–558–1448–3.

Monografia je venovaná problematike modifikácií vybraných vyučovacích stratégií, aplikovaných vo výchovno – vzdelávacom procese.
Dôraz je kladený predovšetkým na stratégiu práce s chybou v procesoch učenia sa a vyučovania, ktorá môže vo významnej miere prispieť k rozvoju metakognitívneho myslenia žiakov.
Ako bude vnímaná chyba v edukačnom procese nezávisí len od postoja, ktorý k chybe zaujíma učiteľ, ale aj od toho, ako chybu vníma koncepcia vzdelávania ako celok.
Je najvyšší čas, aby bolo na chybu v edukačnom procese nazerané ako na nositeľku informácií, ktorá prináša možnosť naučiť sa niečo nové.
Pre komplexné spracovanie témy sú v publikácii charakterizované jednotlivé koncepcie, ktoré stavajú prácu s chybou za jeden z kľúčových komponentov rozvoja metakognitívneho myslenia žiakov.
Časť monografie je venovaná konkrétnemu návrhu, experimentálnemu overeniu a analýze výsledkov realizovaného výskumu zameraného na stratégiu práce s chybou, implementovanej do procesov učenia sa a vyučovania.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011