Publikácie 2020

MENDELOVÁ, E. – PAVLIČKOVÁ, A. 2020. Dieťa a detstvo v sociálnych a výchovných súvislostiach. Nitra : UKF. 160 s. ISBN 978-80-558-1585-5.

Predmetom učebnice je dieťa a detstvo, postavenie dieťaťa v spoločnosti z aspektu súčasnosti i minulosti. Autorky učebných textov spracovali systém poznatkov o histórii detstva, o súčasnom chápaní detstva, o jeho charakteristikách, ako aj o procese začleňovania sa dieťaťa do spoločnosti, osvojovania si sociálnych noriem, získavania sociálnych zručností a skúseností.
Hlavným adresátom publikácie sú študenti učiteľských i neučiteľských odborov štúdia, ktorí v rámci svojho štúdia absolvujú štúdium pedagogických disciplín. Svoj význam má aj pre učiteľov, vychovávateľov, ktorí každodenne pracujú s deťmi a mládežou. Publikácia je čiastkovým výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 007UKF-4/2020 s názvom Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Profesijná andragogika / Dominika Temiaková a kol. ; recenzent: Ivana Pirohová, Josef Malach. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2020. – 260 s. – ISBN 978-80-558-1561-9.

Vysokoškolská učebnica určená pre študentov andragogiky aj praktikov v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania a rozvoja zamestnancov je koncipovaná do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa venuje profesijnému životu ako najdlhšej etape v aktívnom živote človeka. Obsiaha fenomény, ktoré sa s pracovným životom neoddeliteľne spájajú, pričom neopomína ani vybrané patologické javy. Druhá kapitola je zameraná na teoreticko-metodologický rámec profesijnej andragogiky ako andragogickej disciplíny. Ponúka komparáciu základného pojmového aparátu, predmet, ciele a úlohy, ako aj koncepcie a zázemia rozvoja disciplíny nielen u nás, ale i v zahraničí. Tretia kapitola sa venuje praxi ďalšieho profesijného vzdelávania, vrátane kultúry učenia sa v práci a možností jej podpory, cez riadenie a rozvoj ľudských zdrojov s dôrazom na vzdelávanie v ňom až po charakterizovanie optimálneho uplatnenia (profesijného) andragóga v praxi a analýzu jeho pracovných úloh. Štvrtá kapitola sa venuje vybraným kurikulárnym aspektom ďalšieho profesijného vzdelávania – cieľom, formám a metódam vzdelávania dospelých, a to tradičným i netradičným. Piata kapitola je zameraná na poradenstvo vo vzdelávaní dospelých so zreteľom na kariérové poradenstvo, jeho formy, podoby, proces i inštitucionálne zabezpečenie. Posledná, šiesta kapitola, sa venuje trendom a inováciám v ďalšom profesijnom vzdelávaní dospelých a ich využitiu v praxi.

KOZÁROVÁ, N. – GUNIŠOVÁ, D. 2020. Stratégie rozvoja kritického myslenia vo vyučovaní pedagogiky. Nitra : UKF. 195 s. ISBN 978-80-558-1518-3.

Publikácia STRATÉGIE ROZVOJA KRITICKÉHO MYSLENIA VO VYUČOVANÍ PEDAGOGIKY (2020) upriamuje pozornosť na aplikovanie a efektívne využívanie rôznych stratégií kritického myslenia vo vyučovaní. Pri snahe o operacionalizáciu kritického myslenia sa opierame predovšetkým o kognitívne spôsobilosti ako: identifikovať kľúčové myšlienky, vyvodzovať z informácií logické závery, hľadať súvislosti, vyhodnotiť tvrdenia, interpretovať údaje, rozhodovať sa, riešiť problémy. Na základe uvedeného publikácia obsahuje stratégie s konkrétnymi metodickými postupmi, prostredníctvom ktorých je možné rozvíjať kritické myslenie v edukačnom procese (STRATÉGIE NA ROZVOJ SEBAREGULÁCIE, STRATÉGIE NA ROZVOJ SYSTEMATICKÝCH A INTERPRETATÍVNYCH ZRUČNOSTÍ, STRATÉGIE NA ROZVOJ ARGUMENTÁCIÍ, STRATÉGIE PRE VYVODZOVANIE ZÁVEROV A RIEŠENIE PROBLÉMOV, STRATÉGIE NA ROZVOJ HODNOTENIA, STRATÉGIE NA ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ ). Tieto stratégie umožňujú psychodidakticky spracovať učivo a aplikovať také postupy, ktoré stimulujú zručnosti kritického myslenia.

KORICINA, M. 2020. Vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku. Nitra : UKF. 104 s. ISBN 978-80-558-1564-0.

Publikácia sa venuje téme aktívneho starnutia ľudí v preddôchodkovom veku v kontexte edukačných aktivít. Autor v nej charakterizuje proces analýzy vzdelávacích potrieb a interpretuje výsledky svojho výskumu, ktorým zisťoval vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku. Súčasťou publikácie je aj návrh edukačného programu, ktorý reflektuje zistené vzdelávacie potreby a prepája ich s novými trendmi vo vzdelávaní a kľúčovými kompetenciami.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011