Publikácie 2021

2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vzdelávanie žien v penitenciárnych podmienkach / Dominika Temiaková ; recenzent: Ctibor Határ, Miriam Niklová, Albín Škoviera. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2021. – 115 s. – ISBN 978-80-558-1713-2.

Vedecká monografia nadväzuje na monografiu Penitenciárna a postpenitenciárna edukácia dospelých z roku 2015. Jej cieľom je poukázať na slovenské ženy vo väzniciach, s akcentom na ich vzdelávanie. Publikácia je členená do štyroch kapitol – od komparačných analýz populácie odsúdených žien vo svete a u nás a vybraných teórií kriminality žien, cez svetové trendy v socio-rehabilitačných programoch pre rôzne skupiny väznených žien, až po výsledky zrealizovaného kvantitatívneho výskumu v jednom z ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku.

BILČÍK, A. – BALÁŽOVÁ, J. 2021.Na ceste ku kvalite a inklúzii v strednej škole. Tým nad Vltavou : Nová Forma, 2021. – 156 s. – ISBN 978-80-7612-323-6.

Vysokoškolská učebnica je adresovaná študentom učiteľských aj manažérskych smerov vysokoškolského štúdia. Prínosná však môže byť aj pre každého z aktérov života škôl. Školu opisuje ako jednotne pôsobiacu organizáciu zabezpečujúcu edukáciu svojich žiakov tvoriacich heterogénne skupiny (aj žiakov s postihnutím, narušením a ohrozením, resp. so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), partnerov s cieľom systematicky zabezpečovať všetky ňou realizované procesy. Zameriava sa na strednú odbornú školu, ktorú predstavuje ako zmysluplný systém v nej na procesoch spolupracujúcich aktérov. Objasňuje pracovné činnosti a zodpovednosť manažmentu školy, jej pedagogických, odborných zamestnancov, ekonomických zamestnancov aj prevádzkovo-technických pracovníkov v školách. Predkladá algoritmus uplatňovania manažérstva kvality v školách i nimi prezentované zámery, ako umožniť sebarealizáciu, spoluprácu s partnermi vo svojom prostredí. Načrtá cestu, ktorá vedie ku kvalitnej škole ponúkajúcej priestor, možnosti, pomocnú ruku v procese rastu (maximálny rozvoj osobnosti) a vzájomného obohacovania nielen svojim žiakom, zamestnancom, ale aj ich rodinám, návštevníkom školy v súlade s inkluzívnymi princípmi, a tak prispieva k rozvoju kultúry školy a budovaniu inkluzívnej spoločnosti, ktorá má nielen vedomosti, ale aj prežíva emócie a koná.

MÁČAJOVÁ, M. 2021.Pedagogika tvorivosti. Nitra : PF UKF. 161 s. ISBN 978-80-558-1772-9.

Vysokoškolská učebnica „Pedagogika tvorivosti“ je určená všetkým študentom, ktorí majú záujem o budovanie a rozšírenie poznatkov a vedomostí z oblasti tvorivosti. Primárne je určená študentom študijného odboru „Učiteľstvo a pedagogické vedy“. Jej hlavným cieľom je uviesť študentov do problematiky teoretických východísk tvorivosti, tvorivého a kritického myslenia, charakteristiky tvorivého procesu, produktu, tvorivej osobnosti, metód tvorivého riešenia problémov, bariér brániacich rozvoju tvorivých schopností s didaktickými a diagnostickými presahmi. Text vysokoškolskej učebnice je rozdelený do desiatich základných kapitol a zameriava sa na objasnenie kľúčových otázok tvorivosti s integratívnym prepojením psychologických a pedagogických východísk. Študentom poskytne odpovede na základné otázky: Čo je tvorivosť, aké sú jej teoretické východiská? Čo je kreatívne myslenie a aké druhy myslenia k nemu patria? Čo je kritické myslenie, aké sú jeho zložky a komponenty a ako sa prejavuje kriticky mysliaci jedinec? Čo sú schopnosti, nadanie, talent, inteligencia a aký je ich vzťah k tvorivosti? Ktorý človek je tvorivý, resp. potencionálne tvorivý, aké má tento človek osobnostné vlastnosti? Ako prebieha tvorivý proces? Akými charakteristikami sa vyznačuje tvorivý produkt? Ktoré premenné ovplyvňujú tvorivý výkon? Akými metódami tvorivého riešenia problémov rozvíjame tvorivé myslenie? Ktoré faktory podporujú alebo brzdia prejavy tvorivosti? Ktoré bariéry radíme k intrapersonálnym a ktoré pôsobia na tvorivosť jedinca z externého prostredia? Akými testami a prostriedkami môžeme diagnostikovať a hodnotiť úroveň tvorivosti žiakov?

PISOŇOVÁ, M. – SELECKÝ, E. – PAPCUNOVÁ, V. – BREČKA, P. 2021. Manažment vzdelávania – teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. 284 s. ISBN 978-80-571-0382-0.

Charakter procesu riadenia škôl a školských zariadení na Slovensku sa vyznačuje v porovnaní s vyspelými krajinami OECD vyššou náročnosťou. Neustále narastá počet škôl s právnou subjektivitou, ako aj spojených škôl a školských zariadení, čím sa nároky na manažérsky proces zvyšujú. O to naliehavejšia je potreba skvalitniť prípravu školských manažérov a lídrov tak, aby boli schopní kvalifikovane manažovať všetky riadiace procesy vzdelávacej inštitúcie.
Na túto skutočnosť zareagovali autori monografie obsahom deviatich kapitol, ktoré sú zamerané napríklad na pochopenie významu teórií a škôl manažmentu pre riadenie vzdelávacích inštitúcií, na ekonomické a finančné aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií, vývojové vplyvy verejnej správy na riadenie vzdelávacích inštitúcií, na princípy a špecifiká úspešnej manažérskej komunikácie, projektový, personálny a časový manažment, manažment ľudských zdrojov, uplatňovanie IKT, či marketingu v riadení vzdelávacej inštitúcie a na mnohé ďalšie zaujímavé témy.

TELEKOVÁ, R. – KORICINA, M. (eds.) 2021.EDUCA XVI: Edukácia – kľúč k úspechu. Zborník príspevkov zo XVI. vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2021. 207 s. ISBN 978-80-558-1811-5.

Publikácia je výstupom vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorú usporiadala Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nadväzujúc na tradíciu predchádzajúcich ročníkov. Konferenčné online stretnutie ponúkalo priestor pre diskusiu o súčasných trendoch a problematike výchovy a vzdelávania v kontexte teórie, praxe a výskumu. Podtitul konferencie „Edukácia – kľúč k úspechu“ poukázal na význam výchovy a vzdelávania všetkých jedincov. Konkretizáciou bolo široké spektrum tém, ktoré prezentovali doktorandi zo slovenských a českých univerzít, ich školitelia a začínajúci vedeckí pracovníci. Publikovaný zborník ako výsledok vedeckej konferencie zahŕňa príspevky z oblasti didaktiky, pedeutológie, predškolskej a elementárnej pedagogiky, andragogiky a špeciálnej pedagogiky. Jeho súčasťou sú tiež príspevky študentov, ktorí boli ocenení v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti ako paralelne prebiehajúcej súčasti vedeckej konferencie. Obsah prezentovaných a publikovaných príspevkov odhaľuje viacero „kľúčov“, ktoré sú v pedagogickej praxi predpokladom úspešnej edukácie.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011