Publikácie

2022

TURZÁK, T. – KURINCOVÁ, V. 2022. Rodinné prostredie a rodinná výchova pre učiteľov. 1 vyd., Nitra: UKF, 2022, 152 s., ISBN 978-80-558-1932-7

Vysokoškolská učebnica je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 007UKF-4/2020 s názvom: „Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov“. Učebnica je určená pre učiteľov a budúcich učiteľov a jej zámerom je rozšíriť základné teoretické poznatky z oblasti rodinnej výchovy.

Zameriava sa na vybrané témy, ktoré sú považované za kľúčové v praxi učiteľa − profesionála, ktorý je pripravený poskytnúť podporu rodičom, a to v troch na seba nadväzujúcich oblastiach – vedomosti, diagnostika a spolupráca. Učebnica ponúka rozširujúce poznatky v nastolených témach zo zahraničnej literatúry a výskumu v oblasti pedagogiky rodiny.

MÜLLER de MORAIS, M., ŠKORVAGOVÁ. E. 2022. Carpe diem… ale bez stresu: Záťaž a stres v kontexte teoretických a výskumných reflexií. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko. 200 s. ISBN 978-80-8140-624-9.

Kniha s podtitulom: Záťaž a stres v kontexte teoretických a výskumných reflexií je zameraná na problematiku stresu v každodennom živote i v náročných životných situáciách a možnostiach jeho zvládania.

Okrem teoretických reflexií problematiky záťaže a stresu či analýzy vybraných koncepcií záťaže a stresu, publikácia opisuje, ako stres vzniká, ako sa prejavuje a k čomu slúži, hlbšie analyzuje príčiny stresu a jeho dôsledky na zdravie človeka a jeho duševný život.

Náležitá pozornosť je tiež venovaná zvládaniu záťaže, pričom autorky charakterizujú adaptačný proces a obranné mechanizmy, ako aj dve základné podoby zvládania záťaže: zvládacie štýly, dopingové stratégie a taktiež ponúkajú vybrané relaxačné techniky.

Neoddeliteľnou súčasťou publikácie je aj ukážka vzdelávacieho programu „Carpe diem… ale bez stresu“, ktorý pozostáva zo siedmich na seba nadväzujúcich častí. 

Kľúčovými v obsahu sú praktické cvičenia a aktivity vychádzajúce z teoretických východísk psychologických disciplín, ekológie a kognitívno-behaviorálneho prístupu, prostredníctvom ktorých je možné krok za krokom nachádzať odpoveď na to, čo stres v našom živote vyvoláva, čo ho udržiava, aké má následky a ako ho zvládať v rozumných medziach nášho života.  Každá kapitola ponúka užitočné odporúčania, dotazníky či cvičenia, ktoré umožňujú interaktívne pracovať s informáciami a poznatkami v texte jednotlivých kapitol.

ŠKORVAGOVÁ. E., MÜLLER de MORAIS, M. 2022. CARPE DIEM… BUT WITHOUT WORRIES. Burden and Stress in the Context of Theoretical and Research Reflections. Praha: Dr. Josef Raabe. 272 s. ISBN 978-80-7496-521-0.

PDF KNIHA V ANGLICKOM JAZYKU: Kniha s podtitulom Záťaž a stres v kontexte teoretických a výskumných reflexií, ktorá rozširuje publikáciu Carpe diem… ale bez stresu, integruje teoretické, metodické a empirické východiská poznávania stresu a záťaže v každodenných situáciách a situáciách zvýšenej záťaže s dôrazom na poukázanie dôležitosti jeho poznania v práci.

Okrem teoretických reflexií problematiky záťaže a stresu či analýzy vybraných koncepcií záťaže a stresu, sa v publikácii opisuje, ako stres vzniká, ako sa prejavuje a k čomu slúži. Ďalej sa hlbšie analyzujú príčiny stresu a jeho dôsledky na zdravie človeka a jeho duševný život.

Náležitá pozornosť sa venuje zvládaniu záťaže, pričom je charakterizovaný adaptačný proces a obranné mechanizmy, ako aj dve základné podoby zvládania záťaže: zvládacie štýly, copingové stratégie, tiež sú predložené vybrané relaxačné techniky.

Kľúčovou súčasťou publikácie je aj rozšírená ukážka vzdelávacieho programu „Carpe diem… ale bez stresu“. Jadrom predmetného vzdelávacieho programu sú ďalšie nové praktické cvičenia a aktivity vychádzajúce z teoretických východísk psychologických disciplín, edukológie a kognitívno-behaviorálneho prístupu, prostredníctvom ktorých je možné krok za krokom nachádzať odpoveď na to, čo stres v našom živote vyvoláva, čo ho udržiava, aké má následky a ako ho zvládať v rozumných medziach nášho života.

Jednotlivé kapitoly sú ukončené podnetnými odporúčaniami, dotazníkmi, cvičeniami, ktoré posilňujú interaktivitu s čitateľom, čím si získavajú jeho pozornosť.

HATÁR, C., JEDLIČKOVÁ, P., KOVÁČOVÁ, A. 2022. Edukácia seniorov – vybrané metodické modely. Nitra: UKF. 88 s. ISBN 978-80-558-1946-4. 

Vysokoškolská učebnica je venovaná teoretickej a metodickej analýze vybraných zahraničných konceptov (Montessori geragogika, motogeragogika a FIE) edukačnej starostlivosti o sebestačných i nesebestačných, zväčša inštitucionalizovaných seniorov.

Publikácia je koncipovaná tak, aby študentov oboznámila so základnými informáciami o uvádzaných konceptoch a následne predstavila niekoľko príkladov, ako ich možno prakticky využiť v priamej geragogickej práci.

BALÁŽOVÁ, J. 2022. Výnimočné deti a včasná intervencia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2022. 150 s. ISBN 978-80-558-1970-9.

Propedeutika pre špeciálnych pedagógov a iné pomáhajúce profesie, napr. pre špeciálnych, sociálnych, liečebných pedagógov, učiteľov a sociálnych pracovníkov, obsahuje názory, myšlienky odborníkov, zistenia a informácie z oblasti výskumu i legislatívne ustanovenia. Prostredníctvom nich sú čitateľovi vysvetlené pojmy výnimočné dieťa, včasná intervencia z pohľadu troch rezortov Slovenskej republiky (Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Ďalej obsahuje opis psychomotorického vývinu, používaných vývinových škál, skríningov v rámci depistáže v ranom veku a zdôvodnenie ich opodstatnenosti. Objasňuje aj okolnosti počiatkov konceptu včasnej intervencie, zároveň aj zameranie, ciele, modely, princípy a metódy konceptu včasnej intervencie. Sprostredkúva informácie o vývoji, aktuálnom stave a perspektívach včasnej intervencie v Slovenskej republike. Pertraktuje dôležitosť rodiny ako súčasti včasnej intervencie a komplexného prístupu so zameraním na celú rodinu. Opisuje transdisciplinárny prístup v súvislosti s medzirezortnou spoluprácou. Transdisciplinárny prístup priamo súvisí s inkluzívnym trendom a prispieva k efektívnej realizácii včasnej intervencie, ktorá môže pozitívne ovplyvniť postupné budovanie inkluzívnej spoločnosti.

KOLLÁROVÁ, D. – NAGYOVÁ, A. 2022. Učenie o lese v Prvouke. 1. vyd. Nitra: UKF, 2022. 76 s. ISBN 978-80558-1997-6.

V odbornej publikácii je akcentovaný pojmotvorný proces, ktorý je príznačný pre vyučovanie Prvouky v 1. a 2. ročníku ZŠ. Tento proces je podmienený aj individuálnou koncepciou učiteľa, v publikácii je vysvetlená jedna z možných stratégií vyučovania, aby si žiak v úvodných ročníkoch utváral ucelený obraz o okolitej skutočnosti a utváral k nej vzťah – k prírodnému aj k sociálnemu environmentu. Prepojenie vzťahu človeka a prírody nachádzame vo vzdelávacom obsahu predmetu Prvouka prirodzene aj v témach o prostredí lesa. Všetky témy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Rovnako tu učiteľ nájde konkrétne námety na úlohy k týmto témam pre 1. a 2. ročník ZŠ, ktoré rozvíjajú u žiakov schopnosť pozorovať, pracovať s predstavou, uvedomiť si ju, zapamätať, reprodukovať a následne aplikovať.

KOLLÁROVÁ, D. – BORISOVÁ, S. – NAGYOVÁ, A. 2022. Lesná pedagogika v škole a mimo nej: skúsenosti v krajinách V4. 1. vyd. Nitra : UKF, 2022, 120 s. ISBN 978-80-558-1996-9.

Lesná pedagogika sa na Slovensku uplatňuje v školskej praxi už 20 rokov a učitelia prejavujú o ňu veľký záujem. Odborná knižná publikácia mapuje zastúpenie a skúsenosti s lesnou pedagogikou vo vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj podmienkach materských škôl, v školách a školských zariadeniach. V publikácii sú predstavené niektoré formy spolupráce učiteľov aj vychovávateľov, rodičov či starých rodičov s lesnými pedagógmi. V odbornej knižnej publikácii sú popísané viaceré programy lesnej pedagogiky, ktoré sa osvedčili v pedagogickej praxi v krajinách V4. Skúsenosti s týmito programami sú jedným z východísk k ukotveniu metodiky lesnej pedagogiky v podmienkach materskej, základnej školy aj v podmienkach školského klubu detí.

KOLLÁROVÁ, D. a kol. 2022. Lesná pedagogika pre vychovávateľov. 1. vyd. Nitra: UKF, 2022. 72 s. ISBN 978-80558-1995-2.

Ide o odborný metodicko-pedagogický materiál pre vychovávateľov, ktorí pracujú v školských zariadeniach. Konkrétne ide o vymedzenie lesnej pedagogiky a jej možnosti uplatnenia v podmienkach školského klubu detí, centra voľného času, školského internátu s rešpektom k školským výchovným programom a k záujmovým činnostiam vo výchove mimo vyučovania. Vychovávatelia tu nájdu konkrétne programy lesnej pedagogiky a námety na možnosti spolupráce s inštitúciami a organizáciami v obci, ktoré môžu využiť v organizačných formách výchovnej činnosti mimo vyučovania.

KOLLÁROVÁ, D. – NAGYOVÁ, A. 2022. Vybrané kapitoly z didaktiky Prvouky. 1. vyd. Nitra: UKF, 2022. 124 s. ISBN 978-80558-1994-5.

Ide o vysokoškolskú učebnicu určenú ako učebný materiál k predmetu Teória a metodika elementárnych reálií. Ide o povinný predmet študijného plánu programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávania. V učebnici sú obsiahnuté okrem obsahu vzdelávania predmetu Prvouka, jeho historických súvislostí, didaktického systému osnovania, tvorenia dlhodobých a krátkodobých príprav na vyučovanie, či organizačných foriem a metód jej vyučovania aj témy, ktoré súvisia s poznávaním prírodného environmentu. Konkrétne tu je zaradená aj kapitola k učeniu sa o prostredí lesa – témy a vzdelávacie štandardy, ktoré s ňou súvisia v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011