Veda a výskum

Vedecko-výskumné projekty začínajúce v roku 2021

Erasmus+ reg.č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180 Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: PaedDr. Barbora Sender, PhD.

Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education

005UKF-4/2021 Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí edukantov v terciárnom a ďalšom vzdelávaní
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: PhDr. Dominika Temiaková, PhD.
Riešitelia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Mgr. Michal Koricina
Spolupracujúce pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Eva Urbanovská, PhD.

066UK-4/2021 Elektronická podpora pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v oblasti triedneho manažmentu – tvorba webového portálu a vysokoškolskej učebnice
Zodpovedný riešiteľ za KPG: prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
Spoluriešiteľ za KPG: PaedDr. Nina Kozárová, PhD.

014UKF-4/2021 (e-)Prevencia kyberagresie u generácie Z
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: PhDr. Petra Jedličková, PhD.
Spoluriešitelia za KPG:
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Mgr. Barbora Sender, PhD.
Mgr. Kristína Bielčiková
Mgr. Monika Židová