ŠVOUČ

Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov súťaž v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Je už tradíciou, že súťaž je zároveň súčasťou vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou s názvom „EDUCA“.

Cieľom ŠVOUČ je podporiť odborný rast, motiváciu a nadšenie pre vedeckú a edukačnú prácu. Zapojenie sa do ŠVOUČ prináša študentom viaceré benefity:

  • návrh na udelenie mimoriadneho štipendia (finančná odmena) dekanom PF UKF,
  • prvé tri miesta odmenené vecnými cenami,
  • možnosť publikovať víťazné práce v recenzovanom vedeckom zborníku,
  • možnosť spoznať nových ľudí, vyskúšať si prezentáciu vlastnej práce pred odbornou komisiou a študentskou verejnosťou.

Do súťaže ŠVOUČ sa môže zapojiť študent študujúci študijný program gestorovaný Katedrou pedagogiky PF UKF v Nitre.

Ročníky

2022PlagátVyhlásenie súťaže ProgramVýsledkyFoto
2021PlagátVyhlásenie súťažeProgramVýsledkyFoto